Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o stavebnom konaní - verejné osvetlenie Handlová

SÚBOR
Dátum: 29.11.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 472
3 min. čítania
Oznámenie o stavebnom konaní - verejné osvetlenie Handlová

Rekonštrukcia verejného osvetlenia Handlová

Oznámenie o o stavebnom konaní a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania


Žiadateľ: Mesto Handlová, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Silviou Grúberovou adresa: 972 51 Handlová, Námestie baníkov č. 7 podal dňa 17.02.2023 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Handlová – časť Morovnianská a Okružná cesta“ na pozemkoch ulíc Morovnianska cesta a Okružná v katastrálnom území Handlová v stavebnom konaní.

Na líniovú stavbu bolo Obcou Ráztočno vydané dňa 04.05.2023 rozhodnutie o umiestnení stavby číslo SÚ 2023/176-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.06.2023.

Projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu sústavy verejného osvetlenia zahŕňajúcu demontáž pôvodných oceľových/betónovo – oceľových stožiarov, demontáž pôvodných svietidiel a rozvádzačov, nové napájacie káblové vedenie uložené v zemi, nové hliníkové stožiare vrátane elektro výzbroje, nové svietidlá, kompletná výmena rozvádzačov verejného osvetlenia a ich inštalácia mimo murovaných objektov vo vyhotovení samostatne stojaceho pilierového rozvádzača. Novú sústavu verejného osvetlenia bude možné komplexne diaľkovo riadiť, monitorovať a pripojiť do systému SMART city. V rámci výkopových prác bude vykonaná aj prekládka rozhlasových vedení do zeme a pokládka HDPE chráničky optických káblov do výkopu.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Súčasne podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje stavebný úrad lehotu k podaniu námietok a pripomienok účastníkom konania a na vykonanie úkonu súvisiaceho s nazeraním do spisu – do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v stanovenej lehote na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7 (predovšetkým v dni: pondelok, streda 8,00-16,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr v stanovenej lehote, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle 046 5192540, prípadne podali svoje námietky písomne, resp. e-mailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk

Celé znenie oznámenia nájdete na stiahnutie nižšie vo formáte .pdf

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Ráztočno - Oznámenie stavebného konania verejnou vyhláškou Handlová, verejné osvetlenie Veľkosť: 167 kB Formát: pdf Dátum: 29.11.2023