Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí územného konania - Orange Slovensko

SÚBOR
Dátum: 15.11.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 549
3 min. čítania
Oznámenie o začatí územného konania - Orange Slovensko

Pripojenie existujúcej základňovej stanice 039BB

Navrhovateľ: Orange Slovensko, a.s., adresa: 821 08 Bratislava, Metodova 8, IČO: 35 697 270 v zastúpení na základe splnomocnenia spoločnosťou IDEATEL, s.r.o., adresa: 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Vrakunská 9933/19, IČO: 45 581 541 podal dňa 10.08.2023 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „F2BTS 0395BB“ v intraviláne a extraviláne mesta Handlová v katastrálnom území Handlová, v súlade s § 32 zákona č. 50/1976 Z . o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Projektová dokumentácia rieši pripojenie existujúcej základňovej stanice 039BB umiestnenej na pozemku EKN parc.č. 3222 v k.ú. Handlová na optickú infraštruktúru verejnej elektronickej komunikačnej siete za účelom skvalitnenia poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby vybudovaním trasy multirúry pre následné zafúknutie optického kábla. Predmetom stavby je uloženie šiestich HDPE rúr s priemerom 40 mm s predinštalovanými siedmimi mikrotrubičkami priemeru 10/8 mm. Do položených rúr bude následne zafúknutý optický mini kábel bez opätovnej rozkopávky terénu. Dĺžka novovybudovanej trasy bude 2020m.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie návrhu spojené s miestnym zisťovaním na deň 12.12.2023 o 10,00 hod.
so stretnutím na Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, I. poschodie, malá zasadacia miestnosť.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, č. dverí 10 (predovšetkým v dni: streda 8,00 – 16,00 hod.,). Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní. V tom istom čase predložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Na pripomienky dané po určenom termíne sa neprihliada.

Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle 046/5192540, prípadne podali svoje námietky písomne, resp. e-mailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk

Dokument na stiahnutie nižšie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - Oznámenie o začatí ÚK verejnou vyhláškou, Orange Veľkosť: 143.6 kB Formát: pdf Dátum: 15.11.2023