Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o povoľovacej činnosti - KMET

SÚBOR
Dátum: 20.10.2023
Autor: Mesto Handlová
Počet videní: 337
5 min. čítania
Oznámenie o povoľovacej činnosti - KMET

Oznámenie pre verejnosť o začatí povoľovacej činnosti

Oznámenie pre verejnosť o začatí povoľovacej činnosti podľa § 38 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v platnom znení,

- zverejnenie žiadosti spoločnosti: KMET Handlová, a.s., adresa: 972 51 Handlová, ul. F.
Nádaždyho 92/2, IČO: 36 334 634 v zastúpení na základe splnomocnenia spoločnosťou FABIAN & VAŇKO, s.r.o., adresa: 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 30, ktorá podala dňa: 18.09.2023, na Meste Handlová, ako príslušnom stavebnom úrade, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA
VÝROBY TEPLA A ROZVODOV TEPLA V MESTE HANDLOVÁ, STAVBA 2: VONKAJŠIE
ROZVODY TEPLA“ s členením stavby na stavebné objekty:
• SO 01 I. ETAPA – Vonkajšie rozvody tepla z areálu Baňa Handlová do PK1, PK13, PK4, PK5
• SO 02 II. ETAPA – Vonkajšie rozvody tepla do PK8, PK15, PK3, PK10
• SO 03 Napojenie VRT na existujúci zdroj tepla – KGJ + VESCO
v intraviláne mesta v areáli HBP Prievidza Baňa Handlová a na pozemkoch ulíc: Potočná, Pekárska, Partizánska, Železničiarska, Námestie baníkov, Poštová, Československej armády, Mostná, Morovnianska cesta, Okružná a okolie v katastrálnom území Handlová, v súlade s § 58 zákona č. 50/1976 Z . o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- na líniovú stavbu bolo Mestom Handlová vydané dňa 25.07.2023 rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby pod č.j. SÚ 2023/1465/2447-3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.09.2023.

Pre navrhovanú činnosť „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VÝROBY TEPLA
A ROZVODOV TEPLA V MESTE HANDLOVÁ, STAVBA 2: VONKAJŠIE ROZVODY TEPLA“ bolo
vydané rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 09.11.2022 pod číslom OU-PD-OSZP-2022/011090-058, právoplatným dňa 12.12.2022, s výrokom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať.
Navrhovaná stavba je v súlade s Územným plánom Sídelného útvaru mesta Handlová, schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 27.10.1994, uznesením číslo 582, Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta Handlová, schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 31.01.2013, uznesením č. 692/2013.
Záväzná časť územného pánu vyhlásená VZN č.1/2013 uznesením č. 692/2013, dňa 31.01.2013
s účinnosťou od 04.03.2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2008, ako aj s verejnými záujmami mesta a nie je v rozpore so Zmenami a doplnkami č.3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja.

S obsahom žiadosti a jej príloh je možné sa oboznámiť na: Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č.7, 972 51 Handlová, kancelária č.10.


Príloha č.1 na zverejnenie: žiadosť navrhovateľa KMET Handlová, a.s., adresa: 972 51 Handlová, ul. F. Nádaždyho 92/2, IČO: 36 334 634 v zastúpení na základe splnomocnenia spoločnosťou FABIAN & VAŇKO, s.r.o., adresa: 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 30 zo dňa: 16.03.2023, o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VÝROBY TEPLA A ROZVODOV TEPLA V MESTE HANDLOVÁ, STAVBA 2: VONKAJŠIE ROZVODY TEPLA“ s členením stavby na stavebné objekty:
• SO 01 I. ETAPA – Vonkajšie rozvody tepla z areálu Baňa Handlová do PK1, PK13, PK4, PK5
• SO 02 II. ETAPA – Vonkajšie rozvody tepla do PK8, PK15, PK3, PK10
• SO 03 Napojenie VRT na existujúci zdroj tepla – KGJ + VESCO

.... celé znenie oznámenia je k dispozícii na stiahnutie v dokumentoch nižšie.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - oznámenie o povoľovacej činnosti KMET, Stavba 2, SP Veľkosť: 130.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.10.2023
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 3 Veľkosť: 2.27 MB Formát: jpg Dátum: 20.10.2023
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 2 Veľkosť: 2.37 MB Formát: jpg Dátum: 20.10.2023
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 1 Veľkosť: 2.57 MB Formát: jpg Dátum: 20.10.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.