Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice

Poslanecký zbor mesta Handlová, volebné obdobie 2018 - 2022

Ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách z 10.11.2018 sa konalo v Handlovej  10.12.2018 a všetci zvolení zátupcovia samosprávy zložili zákonom predpísaný sľub a stali sa zástupcami samosprávy mesta Handlová 

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, volebné obdobie 2018-2022  V príprave: fotogalérie a stručné životopisy, ako aj aktuálny rokovací poriadok a plán rokovaní nájdete po kliknutí sem.


 

Pozvánka na zasadanie 31.10.2019

Pozvánka na zasdnutie MsZ 31.10.20019

PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ Mgr. SILVIA GRÚBEROVÁ

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov

zvolávam 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová

vo štvrtok 31. októbra 2019 o 14.00 h

vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ  Handlová.

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie,  Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. Nakladanie s majetkom mesta, predkladajú: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 4. Návrh na zverenie majetku mesta rozpočtovým organizáciám, predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 5. Návrh plánu zasadnutí MR a MsZ na I. polrok 2020, predkladá: písomne - Ing. Tibor Kolorédy, prednosta  MsÚ
 6. Informatívna správa o činnosti DaMP za školský rok 2018/2019, predkladá: písomne – v.z. Ing. Vlasta Reisová, koordinátorka DaMP, Adriana Janíková, zástupkyňa primátora DaMP
 7. Navýšenie základného imania spoločnosti MsBP Handlová, s. r. o. s vkladom dielne a sociálneho zariadenia na Ul. pekárska č. 12, predkladá:  písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti 
 8. A/ Informatívna správa o činnosti Bytovej rady mesta Handlová za obdobie od 06/2019 B /Zmena Rokovacieho poriadku Bytovej rady mesta Handlová, predkladá:  písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti  
 9. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách, predkladá:  písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 10. Informácia o zmene člena Komisie kultúry a cestovného ruchu MsZ mesta Handlová, predkladá: ústne  – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta  
 11. Informácia o zmene člena Dozornej rady spoločnosti HATER – Handlová s.r.o., predkladá: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 12. Rôzne
 13. A/ Informácia o zisteniach a záveroch Úradu pre verejné obstarávanie vo veci konania o preskúmanie úkonov- zadávanie koncesie na služby na predmet zákazky „Rekonštrukcia a prevádzka mestskej plavárne Handlová“, predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ B/ Informácia o zmenách organizačnej schémy MsÚ, predkladá: ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 14. Návrh udelenia ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní za rok 2019, predkladajú: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Mgr. Jana Paulinyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
 15. Diskusia
 16. Interpelácia
 17. Záver

                                                                                         Mgr. Silvia Grúberová, v. r

primátorka mesta

Za správnosť vyhotovenia                : Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu MsÚ

Dňa                                                   : 17.10.2019

Zasadanie zo dňa 30.3.1999

U Z N E S E N I E

z III. - mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Handlovej, konaného dňa 30. marca 1999

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO HANDLOVÁ


U Z N E S E N I E
z III. - mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Handlovej, konaného dňa 30. marca 1999

"III.- mimoriadne Mestské zastupiteľstvo v Handlovej po prerokovaní predložených správ :


Z R U Š U J E
22. Uznesenie MZ č. 515 zo dňa 29. októbra 1998.


S C H V A Ľ U J E
23. Nadobudnutie 66 %-tného obchodného podielu v spoločnosti
SATER - HANDLOVÁ, s.r.o,. od spoločníka SAGED, a.s. v prospech mesta Handlová, čím sa toto stane 100 %-tným
vlastníkom spoločnosti prevádzkujúcim skládku TKO a PTO.

24. Kúpnu cenu 66 %-tného obchodného podielu vo výške 1.475.000,-Sk.

25. Prevzatie pohľadávky od spoločnosti SAGED, a.s., ktorú má táto voči spoločnosti SATER-HANDLOVÁ, s.r.o. vo výške 24 016 660,-Sk odplatne, za cenu 13 525 000,-Sk stanovenú dohodou.

26. Čerpanie úveru v PKB, a.s. Žilina v čiastke 15.000.000,- Sk a to na odkúpenie 66 %-tného obchodného podielu a
prevzatie pohľadávky.

27. Ručenie úveru objektom skládky TKO a PTO Handlová vedené LV č.3209 ako zoskupené stavby slúžiace na iné obytné účely zo súpisným číslom 2046 postavené na pozemkoch :
parc.č.5010/5 - zast. plocha o výmere 45895 m/2 - skládka TKO a PTO
parc.č.5010/8 - zast. plocha o výmere 15 m/2 - žumpa
parc.č.5010/9 - zast. plocha o výmere 52 m/2 - admin. budova a objekt studňa, parc.č.5010/7 o výmere 584 m/2

28. Úpravu rozpočtu mesta v r. 1999 v príjmoch i výdavkoch o 15 mil. Sk.

29. Prednostné viazanie prostriedkov v rozpočte mesta na splácanie úveru čerpaného v PKB na odkúpenie obchodného
podielu spoločnosti SATER-HANDLOVÁ, s.r.o. a prevzatie pohľadávky a to v roku 1999 i nasledujúcich až do splatenia celého úveru.

30. Uzavretie zmluvy o bezplatnom prenájme budov a stavieb medzi TS mesta Handlová a Športovým klubom futbalu Handlová po tom, ako tento vydokladuje vlastníctvo uvažovaných objektov.

31. Zvýšený neprekročiteľný príspevok mesta z rozpočtu na rok 1999 vo výške 430 000 tis.Sk pre TS mesta Handlová, t.j. vo výške prepočtu rozpočtovaných nákladov ŠKF na prevádzku futbalového štadióna na obdobie 9 mesiacov roka 1999.

32. Zmenu organizačnej štruktúry TS mesta Handlová.


U K L A D Á
33. Riaditeľovi TS mesta Handlová, Ing. Beňovi Emilovi
--------------------------------------------------
postupovať v zmysle schválenej organizačnej štruktúry."

primátor mesta : Ing.arch.Jaroslav I Z Á K

prednosta MsÚ : Ing. Ján P i s c h

overovateľ : Silvester G a š p a r o v i č

overovateľ : MUDr. Pavel F a i t h

zapisovateľka : Magdaléna Poliaková


dnes je: 24.10.2019

meniny má: Kvetoslava

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka