Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rokovanie poslancov bolo viac o diskusii s obyvateľmi

Dátum: 10.04.2024
Autor: Eva Poláková
Počet videní: 550
17 min. čítania
Rokovanie poslancov bolo viac o diskusii s obyvateľmi

V poradí trináste tohtoročné mestské zastupiteľstvo trvalo viac ako 8 hodín

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo doručené petície na tému váženého odpadu a parkovania

Rokovanie handlovského mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 28.marca, otvoril a viedol zástupca primátorky mesta, Radoslav Iždinský. Po úvodnom schválení programu rokovania 17timi prítomnými poslancami bolo postupne prerokovaných 15 bodov vrátane požiadaviek obyvateľov na odkúpenie pozemkov pod plechovými garážami na Ul. Dimitrovova a doručených dvoch petícií.

Mesto predalo aj kúpilo pozemky

V bode nakladanie s majetkom mesta Simona Mihalusová, referentka oddelenia majetkovo-právneho, evidencie a vnútornej správy predniesla 11 žiadostí o kúpu mestského nehnuteľného majetku. Z nich poslanci odsúhlasili predaj prebytočného majetku mesta - pozemku pri rodinnom dome žiadateľa na Hornom konci v hodnote stanovenej znaleckým posudkom za 6 245,92 eur, pozemkov v Handlovej v časti Náhradné pole, ktoré tvoria prístupy a záhradu priľahlú k domu v kúpnej cene určenej znalcom vo výške 7 680 eur. Mestské zastupiteľstvo schválilo kúpu pozemkov, na ktorých sa nachádzajú stavby vo vlastníctve mesta, konkrétne útulok – koterce pre psov, karanténna časť a výbeh pre psov, do vlastníctva mesta za kúpnu cenu celkom vo výške 4 155,05 eur od Slovenského pozemkového fondu.

Ak patríte do ktorejkoľvek skupiny majiteľov plechových garáží, mesto je pripravené s vami situáciu individuálne prekonzultovať

V rôznych lokalitách mesta je približne 80 plechových garáží. Analýzu právnych stavov  k týmto stavbám mesto vykonalo ešte v minulom období a vyzývalo obyvateľov k spolupráci v oblasti usporiadania nájomných zmlúv resp. iných vzťahov s mestom. Poslanci na tomto rokovaní neschválili odpredaj pozemkov pod plechovými garážami siedmim obyvateľom na ul. Dimitrovovej, nakoľko ani jedna zo stavieb nie je zapísaná na liste vlastníctva a nemá pridelené súpisné číslo. V diskusii k tomuto bodu sa vyjadrili prítomní občania, žiadatelia, s názorom, že takáto situácia im nevyhovuje a garáže tam boli postavené so súhlasom mesta ešte v minulom storočí.  Zákony sa však významne od toho obdoba zmenili. Záujem o kúpu pozemkov pod garážami, ktoré sú v majetku mesta, vyvolalo zvýšenie nájmu na základe VZN o miestnych daniach schválené koncom minulého roka. Nájom sa zvýšil z 1 eur/m2/rok na 10 eur/m2/rok. Pri 20 m2 je to 200 eur ročne.

Ako sa vyjadril viceprimátor mesta, Radoslav Iždinský: „Mesto dlhé roky ponúkalo svoje pozemky do prenájmu za veľmi symbolické peniaze. V komisiách, mestskej rade aj zastupiteľstve, sa prijalo stanovisko, že to takto ďalej už nepôjde.“ Vlastníci garáží zvýšený nájom platiť nechceli a preto požiadali o odkúpenie pozemku pod garážou od mesta za cenu v súlade s cenovou mapou mesta. Ako uviedol zástupca primátorky: „Nie sú to komerčné hodnoty, ceny sú prijateľné. Problém je s garážami, ktoré boli postavené bez akéhokoľvek povolenia. Tejto menšej skupine obyvateľov nemôžeme z legislatívnych dôvodov predať pozemky. Mesto bude individuálne riešiť tieto situácie a do budúcnosti bude hľadať také riešenie, aby im bolo umožnené parkovať v blízkosti ich domov alebo činžiakov. Miesta, ktoré tieto garáže zaberajú sa možno premenia na vonkajšie spevnené parkovacie plochy, aj cesty, ktoré k nim vedú sa budú musieť vybudovať. Cieľom je, aby sa dostali do vlastníctva tých bytov, majiteľov, ktorí bývajú v  bytovkách, v okolí ktorých sa nachádzajú garáže,“ uviedol zástupca primátorky. Ako ďalej pokračoval mesto neplánuje predávať pozemky aj v prípade garáží, ktoré stoja na problematických miestach a teda bude dbať aj nato, aby boli od bytoviek v dostatočnej vzdialenosti, boli bezpečné a spĺňali všetky podmienky, aj napr. zo strany prístupu požiarnikov.

Petície boli prerokované v súlade s petičným zákonom

Ďalšiu obsiahlejšiu diskusiu vyvolalo prerokovanie dvoch petícií, ktoré boli doručené mestu. Mesto ich prerokovalo v súlade so zákonom o petičnom práve a platnej smernice. Podľa zákona o petičnom práve je „príslušný orgán verejnej moci povinný prešetriť a vybaviť petíciu. Podľa Paragrafu 5d ods. 3 zákona o petičnom práve: „ Ak je doručená petícia určená mestskému zastupiteľstvu, príslušným orgánom na jej prešetrenie a vybavenie je mestské zastupiteľstvo. V tomto prípade prešetrí petíciu a pripraví podklady na jej vybavenie komisia mestského zastupiteľstva príslušná podľa predmetu petície.“ Niekoľkohodinová diskusia vznikla nie k samotnému procesu prerokovania petícií, ale k obsahu požiadaviek obyvateľov.

 

Petícia za váženie odpadu

28. februára 2024 prijalo mesto petíciu podpísanú 1043 obyvateľmi k zavedeniu váženého množstevného zberu komunálneho odpadu od rodinných domov. Obyvatelia v nej deklarujú nespokojnosť s frekvenciou vývozu komunálneho odpadu od rodinných domov. (Na 1 dom prislúcha 1 odpadová nádoba s objemom 110 litrov a interval zvozu je jedenkrát za 14 dní.) a považujú systém zvozu odpadu za nespravodlivý. Petičný výbor zastupovala Anna Pozníková, ktorá na rokovaní mestského zastupiteľstva viackrát vystúpila s názorom, ktorý bol deklarovaný v petícií a to, že obyvatelia rodinných domov sú diskriminovaní, keďže sa poctivo podieľajú na separácii komunálneho odpadu, aby jeho produkcia bola čo najnižšia a to počas uplynulých 3 rokov. Občania bývajúci v rodinných domoch sú presvedčení, že spĺňajú všetky predpoklady na zavedenie váženého množstvového zberu a žiadajú mesto o zber dát z jednotlivých nádob na komunálny odpad počas roka 2024 tak, aby bolo možné spravodlivo vyrubiť poplatok.

Predmetnej petícii sa pred rokovaním MsZ venovala Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov ako aj Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy. Obe komisie odporučili petícii nevyhovieť. Na samotnom rokovaní vystúpili s odbornými vstupmi vedúca oddelenia daní a poplatkov, Mária Lenková, ktorá ozrejmila spôsob, akým sa bude vyrubovať poplatok za komunálny odpad pri množstvovom zbere a to váženom alebo neváženom.  Pri váženom množstvovom zbere poplatníkovi nemožno v zmysle platnej legislatívy poskytnúť úľavu z dôvodu nezdržiavania sa na území mesta viac ako 90 dní, nezohľadňuje sa štatút študenta, zamestnanie mimo bydliska, pobyt v zahraničí, pretože nezdržiavanie sa na území mesta je už premietnuté do množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu. Do poplatku nevstupuje len skutočne vyprodukovaný odpad, ale aj iné vstupy: náklady na činnosti spojené s nakladaním s odpadom, náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek, náklady na likvidáciu odpadu z verejných priestranstiev, náklady spojené s prevádzkou kompostárne, kampaňový sezónny zber konárov a veľkokapacitného odpadu, atď.  Referent z oddelenia životného prostredia, Peter Kerata, predniesol argumenty, ktoré mesto posudzovalo pri vyhodnocovaní petície, nakoľko žiadny právny predpis neprikazuje obci zavedenie množstevného odpadu. Prízvukoval, že plošné zavedenie množstevného zberu prináša do moderného odpadového hospodárstva adresnosť, fair-play a hlavne motiváciu k zodpovednému nakladaniu s odpadmi. Avšak pri čiastočnom zavedení len pre rodinné domy sa fair-play stráca. Hrozí odpadová turistika a čierne skládky a polarizácia na dva tábory-obyvatelia rodinných domov a bytoviek.  Z uvedeného vyplýva, že bude musieť byť stanovená určitá fixná sadzba poplatku a obyvateľ bude schopný ovplyvniť len druhú variabilnú časť.

Petícia za umožnenie parkovania pred rodinnými domami

Druhá petícia „Za umožnenie parkovania na vozovke pred rodinnými domami“ bola mestu doručená 14. februára zástupcom petičného výboru, Miroslavom Šaušom. Podpísaných 315 obyvateľov lokality v okolí senior centra – ulíc Švermova, Športová, Kvetná, Márie Vladovej, Márie Krššákovej, Savina, Štefánika vyjadrilo názor, že nemajú možnosť parkovať vo dvore ani na vlastných pozemkoch. (Pozn. K petícii bola doručená tiež požiadavka (nie petícia) na zaradenie možnosti parkovania pred rodinnými domami na ulici Mostná, doručenej Eugenom Benčatom.) Na základe zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, parkovanie na vozovke je prípustné, ak je dostatočne cesta široká a to 3 metre pre každý jazdný pruh. V predmetnej lokalite komunikácie túto podmienku nespĺňajú, preto občania požadujú riešenie tejto situácie dopravným značením, ktoré parkovanie umožní aj naďalej. Ako sa ďalej uvádza v petícií: „,...do zmeny vyššie spomínaného zákona mesto Handlová takéto parkovanie umožňovalo a až po jeho zmene boli upozornení pracovníkmi mestskej polície Handlová o zákaze parkovania.“  

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prešetrení petície odporučila poslaneckému zboru petícii nevyhovieť  a vypracovať alternatívy parkovania pre danú lokalitu. Zároveň obyvateľom danej lokality bolo odporučené využívať na parkovanie existujúce verejné parkovacie plochy pri ZŠ Morovnianska cesta a pri nemocnici. Obyvatelia prítomní na rokovaní mestského zastupiteľstva z danej lokality predkladali svoje otázky a podnety. V odbornej diskusii vystúpil Jozef Čaplár, vedúci oddelenia výstavby, územného plánovania, dopravy a ochrany životného prostredia mestského úradu a náčelník mestskej polície, Marcel Jánošík. Miestnou obhliadkou zamestnanci mesta zistili, že v lokalite sa nachádza 117 rodinných domov a jeden bytový dom, pričom je dostupných 100 parkovacích stojísk vo vlastníctve majiteľov domov.  Z toho vyplýva, že reálne by mohlo mať problém s parkovaním 17 obyvateľov a z toho je 7 domov takých, kde obyvatelia nemajú možnosť parkovať na vlastnom pozemku.

Viceprimátor k  problematike parkovania uviedol: „Presne vieme, koľko je v tejto oblasti domov, koľko je zhruba áut. Kto všetko môže parkovať na svojich pozemkoch a koľko parkovacích miest nám chýba. Už je to len o tom, aby sme navrhli riešenia a predebatovali tieto návrhy s verejnosťou. Máme rozbehnutý projekt parkovacej politiky, ktorý začne v centrálnej mestskej zóne a postupne sa rozšíri aj na sídliska a okrajové časti mesta. Momentálne sme vo fáze, že máme vyhradené peniaze v rozpočte na projektovú dokumentáciu. Máme zadania pre dodávateľa projektu, projektové dokumentácie, takže nám v podstate nič nebráni, aby sme začali. Nemáme neobmedzené prostriedky, ale začať musíme a s minimálnym objemom finančných zdrojov aj začneme tento rok.“

Ďalšie body patrili prerokovaniu informatívnej správy o činnosti Obecnej školskej rady za rok 2023, Informatívnej správy o činnosti Rady seniorov a zdravotne znevýhodnených, schváleniu zrušenia transparentných účtov zriadených na pomoc pre obyvateľov z bytovky na Ul. Okružná po požiari zo 16.6.2022 a transparentného účtu mesta na pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou z Ukrajiny „Handlová pomáha Ukrajine“, kde poslanci odobrili presun zostatku finančných prostriedkov vo výške 1397,76 eur ku dňu rokovania na transparenty účet ZMOS na pomoc Ukrajine, čím sa uchová predmet pomoci, na ktorý prispeli darcovia. Poslanci schválili rozpočtové opatrenie-2. zmenu rozpočtu mesta, kde sa diskutovalo najmä o sume na hlasovacie zariadenie pre poslancov vo výške približne 16. tis. eur pred spustením verejného obstarávania. Hlavná kontrolórka mesta, Dana Bedušová, predložila správu o kontrolnej činnosti, týkajúcu sa nákupu motorového vozidla Karoq, kde zistila pochybenia v účtovnom postupe, uložila nápravné opatrenia, pričom bolo konštatované, že mestu nevznikli žiadne finančné škody. Poslanci schválili taktiež úplné znenie rokovacieho poriadku zastupiteľtsva na základe schválenia poslaneckého návrhu poslankyne Danice Baranovičovej z minulého rokovania, kde sa predĺžil čas na diskusiu obyvateľov k bodom rokovania z 2 minút na 5 minút. Prednostka mestského úradu, Iveta Jurkovičová, oboznámila prítomných s priebehom 1. kola prezidentkách volieb a taktiež s postupom príprav Volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 8. júna 2024.

Konkurzné konanie vo veci Plaváreň a kúpalisko Handlová trvá

V diskusii v závere rokovania odznela stručná informácia o stave konkurzu: Plaváreň a kúpalisko Handlová, o ktorú požiadalo mesto. Podľa vyjadrenia právneho zástupcu správcu konkurznej podstaty:  „Vo veci konkurzu správca konkurznej podstaty opakovane urguje znalca, avšak z dôvodu obmedzenej dokumentácie, ako aj pomernej komplikovanosti zadania, keď tento neurčuje hodnotu nehnuteľnosti ale len jej technického zhodnotenia, musí znalec konať obzvlášť obozretne za účelom zabezpečenia správnosti vyhotoveného znaleckého posudku. Čo sa týka informácie o stave konkurzu, v tomto naďalej prebieha zisťovanie rozsahu, ako aj hodnoty majetku, ktorý bude v konkurze speňažovaný, keď s týmto je spojených viacero komplikácií (najmä atypické usporiadanie právnych vzťahov, ako aj skladby majetku), ktoré sú v štádiu riešenia.“ O priebehu konkurzu sú verejne dostupné informácie v Registri úpadcov na webovom sídle www.ru.justice.sk.

Po takmer 8 hodinách bolo 13te rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva ukončené. Témam petícií, a teda odpadovému hospodárstvu a parkovacej politike, sa bude mesto Handlová ďalej venovať a pripravuje k nim odborné diskusie. Tak ako predošlé rokovania poslaneckého zboru si tieto môžete pozrieť online priamo v deň rokovania alebo ich nájdete v archíve na YouTube kanáli RTV Prievidza.  Všetky materiály s dôvodovými správami k bodom rokovania nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta www.handlova.sk v časti samospráva.

EP a JP