Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Havarijný stav komunikácií na Mierovom námestí

VIDEO
Dátum: 17.04.2024
Autor: Eva Poláková
Počet videní: 519
6 min. čítania
Havarijný stav komunikácií na Mierovom námestí

Situáciu rieši mesto aj spoločenstvo vlastníkov  bytov

Ešte v septembri 2023 upozornila obyvateľka Mierového námestia na zasadnutí Mestského zastupiteľstva (28.09.2023) na zlý technický stav komunikácií pred bytovým domom a neodtekanie vody po dažďoch.

Keďže sa dlhodobo neriešila situácia, ktorá sa týka pozemkov a ich právneho vlastníctva na ulici Mierové námestie, dalo mesto v tom čase vyrobiť nový geometrický plán. Väčšina pozemkov vo vnútrobloku bola v správe a vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, preto mesto požiadalo o delimitáciu týchto pozemkov, t. j. bezplatný prevod pozemkov a vlastníckych práv k nim do majetku mesta Handlová. Už v tomto čase malo mesto pripravenú štúdiu na riešenie dopravnej situácie v lokalite Mierové námestie a Lipová ulica. Kompletná rekonštrukcia ciest a chodníkov, ktorá by vyriešila odvodnenie komunikácií počas dažďov a zlepšila dopravnú situáciu je možná až po vysporiadaní pozemkov. Projektová štúdia pre Mierové námestie zahŕňa rekonštrukciu komunikácií a chodníkov, odvodnenie, zmenu priečnych sklonov, rekonštrukciu spojovacieho chodníka, zjednosmernenie premávky, zriadenie šikmých parkovacích plôch v počte 23 ks. Tento rozsah stavebných prác činí: 218.400,00 € s DPH. Ulica Lipová zahŕňa rekonštrukciu komunikácie, odvodnenie, výškové úpravy uličných vpustí, zmena priečnych sklonov. Táto ulica je schopná investičného delenia, časť 1 - po Mierové námestie a časť 2 - po telocvičňu ZŠ MN. Celkové predpokladané náklady sú rozpočtované vo výške 164.736,00 € s DPH.

Stav komunikácií na Mierovom námestí a priľahlých uliciach sa naďalej zhoršuje

Obyvatelia danej lokality boli nútení riešiť aj nádvorie a spevnenú plochu pred vchodmi  č. 11, 13, 15 bytového domu, ktorú používajú na parkovanie. Stropné konštrukcie podzemných suterénnych priestorov bytového domu, ktoré sú ich vlastníctvom sú zároveň stavebnou súčasťou ich nádvoria a parkovacej plochy. Na domovej schôdzi, ktorá sa konala v 13. týždni tohto roku obyvatelia diskutovali najmä o možných spôsoboch jej opravy a sanácie. Jedná sa o , stavebnú konštrukciu, ktorá je prevádzkovo prepojená a prislúcha bytovému domu. Vzhľadom k tomu, že táto konštrukcia je súčasť bytového domu a je vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, o alternatívach riešenia situácie si musia rozhodnúť obyvatelia sami.

Problém s parkovaním

Mesto začalo riešiť motorové vozidlá stojace na ceste, ktoré znemožňovali plynulú premávku a ohrozovali chodcov idúcich po chodníku. Vodiči boli riešení v zmysle zákona mestskou políciou. Ako uviedla primátorka mesta, Silvia Grúberová,  pre Regionálnu televíziu Prievidza: „Havarijnej situácii na tomto mieste je potrebné predísť preventívnym opatrením. Stavebná konštrukcia je síce vo vlastníctve bytového spoločenstva, ale priľahlé komunikácie ako chodníky a cesty, ktoré patria mestu sú už tiež značne poškodené. Nakoľko mesto musí rešpektovať aj existujúcu platnú legislatívnu úpravu, je nutné v tejto lokalite obmedziť parkovanie.“

Dočasným riešením tejto situácie bude zjednosmernenie časti ulice

V projekte, ktorý malo Oddelenie výstavby, dopravy, územného plánu a životného prostredia MsÚ Handlová pripravený už minulý rok sa podľa referenta dopravy hovorí o zjednosmernení ďalšej časti Mierového námestia od železiarstva k základnej škole. „Chodník po ľavej strane, ktorý už chodci nevyužívali bude využitý na nové parkovacie miesta a tým, že ulicu zjednosmerníme, bude vozidlám umožnené státie aj na pravej strane“, uviedol referent dopravy Ivan Kartáč.  Šírkové pomery na tejto komunikácii budú dodržané a dokopy vznikne 14 parkovacích miest.

Primátorka mesta pre RTV Prievidza potvrdila, že mesto Handlová má veľký záujem vyriešiť dopravnú situáciu na Mierovom námestí ešte v tomto roku a dodala: „My sme pripravili štúdiu na návrh parkovacích miest, úpravu príslušných komunikácií, zelene a terénu tak, aby boli splnené požiadavky obyvateľov aj súčasnej doby. Po vyhodnotení záverečného účtu mesta už budeme poznať výšku rezervného fondu.  Chcela by som predstúpiť pred poslanecký zbor s návrhom, aby sme rekonštruovali Lipovú ulicu a zároveň vyriešili parkovanie v tejto lokalite tou štúdiou, ktorú my ako mesto máme pripravenú. V globále to odhadujeme na sumu cca 300 – 320 000 eur, takže treba povedať, že to je naozaj veľký peniaz, ktorý nevieme len tak niekde teraz nájsť v rozpočte, ale chystáme sa na to komplexne a takýmto spôsobom si viem predstaviť, že pokiaľ to poslanecký zbor podporí, v tomto roku by sme to dokázali aj zrealizovať.“

Video