Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Čo je potrebné vedieť pred výrubom stromu?

Dátum: 15.03.2021
Počet videní: 3578
Čo je potrebné vedieť pred výrubom stromu?

Úlohou mestského úradu, ako orgánu ochrany prírody, je predchádzať neodôvodneným výrubom.

Dreviny sú významnou zložkou životného prostredia. Plnia v krajine nezastupiteľné ekologické a environmentálne funkcie. Stromy sú základným stavebným prvkom nielen lesov, ale aj rozptýlenej poľnohospodárskej a sídelnej vegetácie, preto už od roku 1872 si celý svet pravidelne 20. októbra pripomína Medzinárodný deň stromov. 100-ročný buk s listovou plochou 1600 m2 dokáže vyprodukovať za hodinu 17 kilogramov kyslíka, čo predstavuje ročnú zásobu postačujúcu pre 10 ľudí. Stromy vylučujú do svojho okolia aj biologicky aktívne látky, tzv. fytoncídy, ktoré priaznivo pôsobia na človeka, filtrujú škodliviny zo vzduchu a tým znižujú úroveň kontaminácie ovzdušia. Každý vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o drevinu starať, ošetrovať ju a udržiavať.

Tri dôvody pre výrub

V prípade výrubu dreviny je potrebné dodržať postup v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Zákon pozná len 3 odôvodnené prípady pre výrub:

  1. Zlý zdravotný stav dreviny – malá pravdepodobnosť prežitia.
  2. Nevhodné hygienické podmienky v bytových a nebytových priestoroch.
  3. Narúšanie stability stavby koreňovým systémom.

Výrub drevín je možné uskutočniť len počas vegetačného pokoja, ktorý začína každoročne 1. októbra a končí 31. marca. Mimo uvedeného obdobia je výrub možný len za mimoriadnych okolností, napr. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody. Dreviny je možné vyrúbať len s povolením príslušného orgánu ochrany prírody. Zákon však z tejto povinnosti pripúšťa aj určité výnimky.

Súhlas na výrub drevín sa nevyžaduje na všetky:

  • stromy s obvodom kmeňa do 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou,
  • na súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2,
  • na súvislé krovité porasty za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
  • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a v záhradkárskych osadách.

Kde podať žiadosť?

Žiadosť o povolenie na výrub drevín je potrebné podať na Referáte ochrany prírody a krajiny Oddelenia výstavby, územného plánu, dopravy a ochrany životného prostredia Mestského úradu v Handlovej. Referentom životného prostredia je Ing. Peter Kerata. Žiadosť je možné stiahnuť na webovom sídle mesta v sekcii Mestský úrad – Oddelenia MsÚ – Oddelenie výstavby – Referát ochrany prírody a krajiny. Kto podáva žiadosť? V prípade výrubu verejnej zelene pri bytových domoch je potrebný súhlas, podpisy nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov, resp. spoločenstva vlastníkov bytov k navrhovanému výrubu. Žiadosť musí podať správca bytového domu (napr. Handimex, Mestský bytový podnik...) Každá žiadosť o výrub dreviny musí v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny obsahovať aj odôvodnenie žiadosti. Správny poplatok je 10 eur u fyzických osôb a 100 eur u právnických osôb. Osoby s preukazom ŤZP sú od poplatku oslobodené. Príslušný orgán o žiadosti rozhodne v správnom konaní v lehote 30 dní. Výrub dreviny tak možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny po nadobudnutí právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.

Náhradná výsadba drevín

Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa. Ak žiadateľovi nie je možné uložiť povinnosť náhradnej výsadby, orgán ochrany prírody mu uloží zaplatiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančná náhrada je príjmom obce, na území ktorej sa výrub uskutočňuje.

Ilustračné foto: odkazprestarostu.sk

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.