Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Na Slovensku sa šíri africký mor ošípaných

Na Slovensku sa šíri africký mor ošípaných
Registrovať chov je nutné najneskôr do 23. 10. 2020. Za nesplnenie povinnosti hrozí pokuta.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza v súvislosti s nepriaznivou situáciou s africkým morom ošípaných na území Slovenskej republiky a na základe usmernenia Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky upozorňuje na povinnosť registrácie chovov ošípaných. Registrácia chovov domácich ošípaných a dodržiavanie biologickej bezpečnosti v chovoch z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných patri k základným elementom manažmentu boja s touto nákazou.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza oznamuje občanom, ktorí nemajú zaregistrovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, týka sa to aj chovu len s jednou ošípanou, že sú povinní zaregistrovať tento chov v zmysle § 37 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.

           Registráciu je nutné realizovať v termíne najneskôr do 23. 10. 2020.

Chov sa registruje v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina. Tlačivo na registráciu chovu sa nachádza na webovej stránke Plemenárskych služieb Slovenskej republiky, š.p., www.pssr.sk – tlačivá CEHZ pre farmu „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“, prípadne tlačivo poskytne RVPS Prievidza.

Chovateľ musí dodržiavať biologickú ochranu chovov a to minimálne:

- do chovov nepúšťať žiadne cudzie neoprávnené osoby,

- ošípané majú byť držané tak, aby nenastal priamy ani nepriamy kontakt  s ošípanými z iných chovov alebo ošípanými z priestoru mimo chovov ani s diviačou zverou,

- zákaz skrmovania kuchynského odpadu,

- skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov,

- domáce zabíjačky ošípaných hlásiť na RVPS Prievidza najmenej 1 pracovný deň pred jej vykonaním,

- neodkladne hlásiť podozrenie alebo výskyt choroby súkromnému veterinárnemu lekárovi.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza zároveň chovateľov upozorňuje, že za nesplnenie vyššie uvedených povinností hrozí chovateľom sankcia vo výške od 100 € do 800 €.

 

Zdroj foto: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR