Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dane z pozemkov, stavieb a z bytov sa nezvýšili

Dátum: 23.12.2022
Počet videní: 1260
Dane z pozemkov, stavieb a z bytov sa nezvýšili

Miestne dane sa nemenia.

Mestské zastupiteľstvo v Handlovej na svojom rokovaní dňa 24. 11. 2022 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 7/2022 o miestnych daniach na území mesta Handlová s účinnosťou od 1. 1. 2023 (ďalej len „VZN“). Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 9/2013 o miestnych daniach na území mesta Handlová zo dňa 21. 11. 2013 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 9/2013 o miestnych daniach na území mesta Handlová zo dňa 14. 12. 2020.

Sadzby dane za psa, sadzby dane za užívanie verejného priestranstva, sadz­ba dane za ubytovanie a sadzby dane za nevýherné hracie prístroje sa od nového roka nemenia.

Mesto ako správca dane znižuje daň za psa o 50 % pre osamelo žijúceho dôchodcu na trvalom pobyte, ktorého jediný zdroj príjmu je invalidný alebo starobný dôchodok. Takto zníženú daň vyrubí správca dane na celé zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, správca dane vyrubí pomernú časť takto zníženej dane.

Sadzby dane z pozemkov, sadzby dane zo stavieb a sadzby dane z bytov pre byty a nebytové priestory v bytových domoch sa na rok 2023 nezvyšujú.

Mestské zastupiteľstvo v Handlovej na svojom rokovaní dňa 24. 11. 2022 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 8/2022 o dani z nehnuteľností s účinnosťou od 1. 1. 2023 (ďalej len „VZN“). Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 6/2019 o dani z nehnuteľností zo dňa 5. 12. 2019 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 6/2019 o dani z nehnuteľností zo dňa 14. 12. 2020.

Mesto ako správca dane znižuje daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov:
a) o 25 % u pozemkov, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 65 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,
b) o 25 % u stavieb na bývanie vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 65 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
c) o 25 % u garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
d) o 25 % u bytov vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Nárok na zníženie dane z pozemkov uplatní daňovník starší ako 65 rokov a daňovník, ktorý je fyzickou osobou v hmotnej núdzi v priznaní k dani z nehnuteľností alebo čiastkovom priz­naní k tejto dani na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane najneskôr v lehote na podanie priznania, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. Rovnako tak nárok na zníženie dane zo stavieb a dane z bytov uplatní daňovník, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba v priznaní k dani z nehnuteľností alebo čiastkovom priznaní k tejto dani na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane najneskôr v lehote na podanie priznania. U daňovníka, ktorý presiahol vekovú hranicu 65 rokov sa nárok na zníženie dane zo stavieb a dane z bytov bude považovať za uplatnený dosiahnutím takto ustanovenej vekovej hranice k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Mária Lenková,
vedúca oddelenia daní a podnikateľskej činnosti

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.