Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prevádzkovanie domácich spaľovacích zariadení má svoje pravidlá

Dátum: 19.02.2024
Autor: Eva Poláková
Počet videní: 1113
4 min. čítania
Prevádzkovanie domácich spaľovacích zariadení má svoje pravidlá

Určuje ich Zákon o ochrane ovzdušia č. 146/2023 Z.z. 

Pre občanov, ktorí používajú malé spaľovacie zariadenie určené na vykurovanie domácností, sú predpísane pravidlá, ktorých cieľom je predchádzanie nadmernému znečisťovaniu ovzdušia s  negatívnym dopadom na zdravie obyvateľov.

Peter Kerata, referent z oddelenia ochrany životného prostredia mesta Handlová, k téme používania malých spaľovacích zariadení vysvetlil pravidlá.

Pri vykurovaní je zakázané spaľovať odpad v iných zariadeniach ako spaľovne odpadov; spaľovať tuhé druhotné palivo, okrem paliva z odpadového dreva; spaľovať v kotloch hnedé uhlie energetické, lignit, uhoľné kaly, druhotné palivá; spaľovať na otvorenom ohnisku iné ako čisté rastlinné materiály a prevádzkovať zdroj bez povolenia.

Pri používaní vykurovacích zariadení je potrebné dodržiavať technické požiadavky výrobcu; podmienky určené VZN obce; spaľovať len palivá na to určené; neprekročiť tmavosť dymu; pravidelne nechať odborne skontrolovať vykurovacie zariadenie a vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou.

Ak máte dôvodné podozrenie, že dochádza k porušovaniu povinnosti pri používaní vykurovacieho zariadenia, obráťte sa na oddelenie ochrany životného prostredia.

Postup nahlasovania podnetov:

Podanie možno urobiť písomne v listinnej, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované alebo ústne do zápisnice.  Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

Pri prvom podnete obec písomne upozorní prevádzkovateľa malého spaľovacieho zariadenia do 5 pracovných dní na podozrenie z porušovania zákazu alebo povinností a o budúcom vykonaní kontroly na mieste. Obec v rámci upozornenia zabezpečí cielenú informovanosť o škodlivosti nežiaducich emisií na zdravie a životné prostredie.

Pri opakovanom podnete obec požiada o výkon kontroly malého spaľovacieho zariadenia na mieste inšpekciu v čo najskoršom čase a upozorní na to prevádzkovateľa. Inšpekcia môže na výkon kontroly malého spaľovacieho zariadenia poveriť osobu s odbornou spôsobilosťou.

Kontrola inšpekciou na základe opakovaného podnetu zahŕňa kontrolu prevádzkovania spaľovacieho zariadenia, požiadaviek na tuhé a kvapalné palivo a môže byť vykonaný odber vzoriek popola.

Kontrole na mieste môže predchádzať zistenie aktuálneho stavu za použitia bezpilotných prostriedkov na odber vzoriek alebo meranie spalín vypúšťaných z komína. Inšpekcia -poverená osoba, má právo vstúpiť do obydlia na účely výkonu kontroly, musí sa preukázať poverením. Osoba vykonávajúca kontrolu môže požiadať o súčinnosť Policajný zbor alebo obecnú políciu. Prevádzkovateľ zdroja je povinný inšpekcii a poverenej osobe umožniť prístup ku spaľovaciemu zariadeniu, komínu, používaným palivám a umožniť odber vzoriek popola.

Ak prevádzkovateľ malého spaľovacieho zariadenia na tuhé palivo a kvapalné palivo nie je známy, za prevádzkovateľa sa považuje vlastník objektu.

Celé znenie článku  si môžete prečítať v Handlovskom hlase č.02/2024: https://www.handlova.sk/24294/archiv-handlovsky-hlas-2024