Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mesto Handlová obmenilo vozový park

GALÉRIA
Dátum: 05.02.2024
Autor: Eva Poláková
Počet videní: 2178
10 min. čítania
Mesto Handlová obmenilo vozový park

Na odpredaj je staršie motorové vozidlo Volkswagen Passat 1,9 TDi

V zmysle Rozhodnutia primátorky mesta č. 1/2024 o prebytočnosti hnuteľného majetku mesta a v súlade so zákonom č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Handlová ponúka na odpredaj hnuteľný majetok mesta, a to konkrétne:

osobné motorové vozidlo Volkswagen Passat 1.9 TDi, rok výroby 2004, evidenčné číslo PD070BS, inventárne číslo 6444600173, výrobné číslo karosérie: WVWZZZ3BZ4P327251, výrobné číslo motora: AVF 570654, farba: šedá metalíza, zdvihový objem valcov: 1896 cm3, číslo technického preukazu: SC 783174, stav najazdených kilometrov podľa tachometra: 359 509 km, platnosť TK a EK: 01/2025.

Príslušenstvo vozidla: výstražný trojuholník, vesta, lekárnička, letné pneumatiky obuté na AL diskoch, zimné pneumatiky obuté na plechových diskoch + kryty kolies (puklice), v celku nadobudnuté v obstarávacej cene: 29 177,45 eur.

Minimálna predajná cena vozidla bola stanovená vo výške 1 500 eur.

Lehota na doručenie cenových ponúk na odkúpenie vozidla je do 15.3.2024 do 12:00h.

Bližšie info ako aj termín obhliadky si môžete dohodnúť na tel. 046/5192518, 0908 397 892 Michal Dobiš alebo na e-mail: michal.dobis@handlova.sk

 

Mesto obmenilo svoj autopark a kúpilo nové auto na pracovné účely 

 Koncom roka 2023 mesto po vyhlásenom verejnom obstarávaní pre zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní zakúpilo nové auto, Škoda Karoq. Cena motorového vozidla bola uhradená vo výške 31 055 eur z kapitálových výdavkov mesta. Nové auto má benzínový pohon, je vhodné do členitého prostredia handlovskej samosprávy a mikroregiónu a zamestnávateľ  - mesto Handlová - vytvorilo korektné podmienky pre výkon práce zamestnancov mesta.  

Nákup nového vozidla mesto realizovalo z dôvodu prirodzenej obnovy vozidlového parku, keďže na služobné účely bol využívaný  automobil Volkswagen Passat s rokom výroby 2004 s nájazdom vyše 370 000 kilometrov. Pri každodennej prevádzke vozidla sa stretávali zamestnanci s jeho nespoľahlivosťou, neustálou údržbou a výmenou opotrebovaných dielov. Náklady na opravy za rok 2023 boli vo výške 3500 eur.  

AUTO_MESTO_KAROQ

Mesto vozidlo obstarávalo 

K zákazke na kúpu vozidla bolo realizované riadne verejné obstarávanie. Mesto Handlová dňa 20.11.2023 zaslalo výzvu na predloženie cenovej ponuky 4 dodávateľom prostredníctvom elektronickej platformy verejného obstarávania IS EVO. Podľa referentky verejného obstarávania Mestského úradu v Handlovej (MsÚ) Petry Golhovej: „Mesto ako verejný obstarávateľ pri realizácii tohto verejného obstarávania využilo postup 2 v 1, čo znamená, že formou uzatvorenej súťaže boli oslovení potencionálni dodávatelia na predloženie cenovej ponuky, prostredníctvom ktorej bude určená predpokladaná hodnota zákazky a zároveň, ak táto hodnota neprekročí limit stanovený zákonom o verejnom obstarávaní – pri tovaroch a službách je v hodnote do 70 tis. EUR bez DPH, budú predložené cenové ponuky súčasne vyhodnotené.  Výzva nebola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania, nakoľko mestu vzniká táto povinnosť až pri zákazkách s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu, t.j. nad 70 tis. EUR bez DPH pri tovaroch a službách. Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 27.11.2023, čo je primeraná lehota vzhľadom na predmet zákazky. Do lehoty nám boli predložené 3 cenové ponuky, čo je absolútne dostatočné na to, aby sme mohli zákazku vyhodnotiť.“ Cenové ponuky boli  vo výške 35 116 EUR s DPH, 32 900 EUR s DPH a 31 055 EUR s DPH a keďže kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena, mesto uzavrelo koncom novembra minulého roka zmluvu s víťazným uchádzačom, spoločnosťou IMPA Žiar nad Hronom.   

 Kúpe vozidla predchádzali rokovania 

Kompletnú informáciu prerokovanú na Komisii ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov 13.11.2023, ako aj na mestskej rade mesta Handlová 21.11.2023 predložil Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu Handlová na mestskom zastupiteľstve 21.12.2023 v rámci 5. úpravy rozpočtu mesta. O plánovanej kúpe vozidla rokovali mestskí poslanci na svojich pracovných stretnutiach opakovane i v kontexte ekonomickej  situácie  mesta, nespochybnili kúpu vozidla na stretnutiach 8.11. a 19.12.2023. Zavážili bezpečnosť zamestnancov ako i to, že kúpa vozidla môže byť realizovaná výlučne ako kapitálový výdavok mesta a nie bežný výdavok, kde financie i dnes chýbajú. Kapitálové príjmy  sú vlastné príjmy mesta, napr. z odpredaja hmotného majetku v podobe pozemkov. Následne sa takto získané zdroje musia použiť znovu len na kapitálové výdavky v podobe nákupu hmotného majetku, ktorým automobil je. Nákup koncom roka mal svoje ekonomické výhody. Podľa prednostu Mestského úradu v Handlovej Ing. Tibora Kolorédyho: „Koniec roka bol pre mesto výhodný zľavami, nakoľko cenové ponuky na zadané parametre automobilu u vybratých predajcov boli výhodnejšie o približne 3 tisíc eur a boli dostupné na sklade. Je potrebné si uvedomiť, že mesto ako zamestnávateľ je priamo zodpovedné za bezpečnosť pri práci ako aj za vytvorenie podmienok na prácu pre zamestnancov. Automobil je nevyhnutným a bežným pracovným prostriedkom,“ uzavrel prednosta MsÚ. Zvažovaný nákup na leasing koncom roka nebol pre mesto výhodný.   

Mesto využilo výhodný čas na kúpu

Na základe predložených ponúk bolo 27.11.2023 vyhodnotené verejné obstarávanie a deň na to uzavretá zmluva s výhercom verejného obstarávania. Keďže došlo k posunu rokovania poslaneckého zboru mesta k rozpočtu zo 14.12.2023 na záver roka na 21.12.2023 (nakoľko sa stále čakalo na aktualizáciu prognózy podielových daní na rok 2024 v previazanosti na štátny rozpočet a rokovania samospráv s vládou SR), cena za vozidlo bola uhradená po plánovanom termíne rokovania 15.12.2023 tak, ako boli pripravené materiály po predchádzajúcich pracovných rokovaniach poslancov, zasadnutí mestskej rady a rokovaniach s dodávateľom. Zmluvu mesto zverejnilo 22.12.2023 po zasadnutí mestského zastupiteľstva, kedy bola zmena rozpočtu schválená a nadobudla účinnosť 23.12.2023. V prípade, ak by mestskí poslanci neschválili 5. zmenu rozpočtu, zmluva by nenadobudla účinnosť, stratila svoju platnosť, finančné prostriedky by boli vrátené mestu a auto by nebolo zakúpené.

Volkswagen Passat dosluhuje  

Motorové vozidlo opisuje Michal Dobiš, referent vnútornej správy majetku Mestského úradu Handlová. „Auto si vyžadovalo už čoraz častejšie náročné finančné investície. V roku 2023 sa na jeho servisovanie vynaložilo 3 500 eur len na havarijné zásahy. Auto je skorodované, v roku 2024 mu končí STK a podľa vyjadrenia autoservisu by ňou už v tomto stave neprešlo. Má už svoje odjazdené“, uviedol. Aktuálne je VW Passat využívaný výlučne na krátke cesty za pracovnými povinnosťami a iba na území mesta. Mesto Handlová ponúkne toto motorové vozidlo na odpredaj. Podmienky nájdete v samostatnom inzeráte. Podľa vyjadrenia hlavného ekonóma MsÚ, Petra Mendela, „Uvedený hnuteľný majetok neslúži bezporuchovo samospráve na plnenie úloh v rámci predmetu jej činnosti alebo v súvislosti s ním.  Podľa  návrhu vyraďovacej a likvidačnej komisie je osobné motorové vozidlo prevádzky schopné avšak trvale indikuje poruchu motora, pričom vykazuje výrazné známky opotrebenia a jeho ďalšie prevádzkovanie je nehospodárne,“ uzavrel.

Prečo padol výber na Škodu Karoq 

Nová Škoda Karoq má 1,5 TSI  motor s objemom 1498 cm3, výkon 110 koní,  automatickú 7 stupňovú prevodovku, predný pohon, benzínové palivo, má vyššiu svetlú výšku a teda lepšiu priechodnosť terénom. Jeho využitie mesto plánuje pre zamestnancov mesta a jeho organizácie, Spoločného obecného úradu, ktorý zastrešuje stavebný úrad, školský úrad a sociálnu agendu pre celú handlovskú dolinu. Vozidlo bude, tak ako v minulosti jeho predchodca, využívané na časté pracovné výjazdy, vyťaženosť nájde aj v rámci rôznych pracovných rokovaní mimo mesta, šetrenia a získavania informácií zo vzdialenejších lokalít, riešenie podnetov obyvateľov z okrajových častí mesta - Morovna, Horného konca, či Novej Lehoty.  Zmluva na kúpu vozidla je riadne zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a na www.handlova.sk aj s podrobnou špecifikáciu motorového vozidla.