Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kontrola vodárov zistila vysoký investičný dlh

Dátum: 05.05.2022
Autor: Mesto Handlová
Počet videní: 1430
Kontrola vodárov zistila vysoký investičný dlh

V porovnaní s inými lokalitami je poruchovosť verejného vodovodu v Handlovej podľa vodárov dlhodobo nižšia.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal v rokoch 2019 a 2021 kontrolu v deviatich vodárenských spoločnostiach, medzi nimi aj v Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., ktorá zásobuje vodou mesto Handlová. Kontrolóri sa zamerali na hospodárenie, vrátane nakladania s majetkom pri zabezpečení verejného záujmu, a to pitnej vody pre obyvateľov a odvádzania a čistenia odpadových vôd.

Vodu chráni ústava

Voda je strategickou surovinou pot­rebnou pre existenciu človeka a všetkého živého. Na Slovensku ju chráni Ústava SR, ktorá zaručuje, že podzemné vody a vodné toky sú v jej vlastníctve a majú byť využívané v prospech všetkých občanov aj nasledujúcich generácií. „Keďže voda je nevyhnutnou podmienkou života a zdravia, ústavné právo na ochranu zdravia možno interpretovať aj tak, že v sebe obsahuje nárok občanov na zdravotne nezávadnú pitnú vodu. Vodárenské spoločnosti a ich akcionári však nie sú schopní zabezpečiť takéto ústavné právo v plnej miere bez výrazného zásahu štátu v oblasti rozvoja infraštruktúry, ale aj kontroly a dozoru nad ich činnosťou,“ uviedol podpredseda národných kontrolórov Ľubomír Andrassy.

Majetok prenajali súkromníkovi

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť hospodári s infraštruktúrnym majetkom, ktorého hlavnú časť tvoril majetok získaný v procese transformácie. Prevádzkový majetok prenajali súkromnému investorovi a príjmy z prenájmu tvoria rozhodujúcu časť zdrojov na obnovu a rozvoj vlastnej infraštruktúry. Popri Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti tak vznikla aj Stredoslovenská prevádzková spoločnosť, a. s. Tento krok rozdelenia možno síce podľa NKÚ považovať za legitímny, ale NKÚ upozornil na nezvyčajne dlhú dobu prenájmu prevádzkového majetku (zmluva na 30 rokov), ktorá sa týka značného a osobitého majetku spojeného so zásobovaním vody. Navyše prevádzkové spoločnosti neinvestujú do rozvoja siete a verejná kontrola v týchto prevádzkových spoločnostiach je značne obmedzená, vrátane kontroly NKÚ SR.

Vodárov trápi investičný dlh

Najvypuklejším problémom kontrolovaných spoločností je podľa NKÚ vysoký investičný dlh. Keďže na výpočet investičného dlhu vo vodárenských spoločnostiach neexistuje jednotná metodika, kontrolóri NKÚ SR si vytvorili svoju vlastnú a použili ju na odhad investičného dlhu. Podľa výpočtov je zrejmé, že napriek tomu, že kontrolované vodárne každoročne obnovovali svoje siete, odhad výšky investičného dlhu na obnovu kritických sieti bol vyčíslený k 31. 12. 2020 na viac než 3,04 miliardy eur. Na obnovu vodárenské spoločnosti využívali iba vlastné finančné prostriedky. Úlohou vodárenských spoločností je zabezpečovať aj rozvoj siete, t. j. budovanie nových verejných vodovodov a kanalizácií. V najbližších troch rokoch budú podľa kontroly NKÚ SR potrebovať na ich rozvoj viac než 475 miliónov eur. Celková výška odhadu investičného dlhu, na obnovu ako aj rozvoj kontrolovanej vzorky vodárens­kých spoločností, predstavuje viac než 3,52 miliárd eur.

Na otázku, aký investičný dlh eviduje Stredoslovenská vodárenská spoločnosť na infraštruktúre v meste Handlová, odpovedal zástupca spoločnosti, Peter Chalachan, že dlh je vyčíslený pre celú územnú pôsobnosť. Jeho rozdelenie na jednotlivé mestá a obce nebolo spracované a podľa Chalachana by si vyžadovalo ďalšiu analýzu.

Systém ešte nie je na hranici životnosti

V Bratislavskej vodárenskej spoločnosti kontrolóri zistili, že prevažná časť takzvaného kostrového vodovodného systému je v priemere viac ako 15 rokov po životnosti. Podľa Slavomíry Vogelovej, hovorkyne Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, vodovodné potrubie v Handlovej bolo z väčšej časti budované v 60-tych rokoch minulého storočia a výstavba pokračovala až do 80-tych rokov. „Rozvodná vodovodná sieť má priemernú životnosť 60 až 80 rokov a privádzače 80 až 100 rokov. Kanalizačná sieť v Handlovej bola budovaná rovnako z väčšej časti v 60-tych až 80-tych rokoch minulého storočia. Priemerná životnosť stokovej siete sa odhaduje na 80 rokov a zberače 90 až 120 rokov,“ povedala Vogelová. Spoločnosť StVPS podľa Vogelovej udržiava verejný vodovod a verejnú kanalizáciu vo vyhovujúcom technickom stave pravidelnou údržbou tak, aby bola zabezpečená plynulá dodávka pitnej vody a plynulé odvádzanie odpadových vôd. „Počas celého roka vykonávame preventívne prehliadky siete verejného vodovodu, jeho opravy a údržbu. Najporuchovejšie úseky verejných vodovodov v rámci celej spoločnosti StVPS navrhujeme na zaradenie do investičného plánu vlastníka infraštruktúrneho majetku, StVS, ktorá podľa svojich finančných možností zabezpečuje ich rekonštrukciu.“

V Investičnom pláne StVS však momentálne nie sú zaradené na prípravu žiadne stavby v meste Handlová. V procese počiatočných príprav je podľa Chalachana obnova prívodného a zásobného potrubia VDJ Handlová – VDJ Škola. Podľa jeho ďalších slov momentálne prebieha kolaudácia rozšírenia verejného vodovodu na ulici Sama Chalupku. Výstavba vodovodného potrubia s dĺžkou potrubia 467,57 metrov má zabezpečiť dodávky pitnej vody pre rodinné domy, záhradkársku oblasť a prevádzku firiem na ulici Sama Chalupku. Zároveň sa ráta aj s možným napojením rodinných domov - budúcou možnou výstavbou individuálnej bytovej výstavby v zmysle platného územného plánu. Celková výška oprávnených výdavkov dosiahla 95 057,16 €. „Stavba bola stavebne ukončená a odovzdaná, rozpočet bol dodržaný. Vodovod má plánovanú dĺžku a napájať odberateľov bude možné až po ukončení kolaudácie diela,“ skonštatoval Chalachan.

Handlová je na tom relatívne dobre

Na otázku, čo spôsobuje pomerne časté havárie na vodovode v Handlovej, Slavomíra Vogelová odpovedala, že na poruchovosť vodovodného aj kanalizačného potrubia má vplyv viacero faktorov. „Medzi dve najčastejšie príčiny patria vek potrubia a s tým súvisiaca korózia potrubných materiálov a armatúr a tiež vonkajšie namáhanie spôsobené pohybom pôdy, časté opakované premŕzanie pôdy v jarných mesiacoch a premočená pôda v dôsledku letných prívalových dažďov. Zvýšený počet porúch v zimnom období spôsobuje znižovanie teploty podložia, následne pohyb podložia a tým výrazné vonkajšie namáhanie potrubí. V rámci havarijnej prevencie realizujeme pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie minimálnych nočných odberov spojené s vyhľadávaním skrytých únikov v teréne. V porovnaní s inými lokalitami, regiónmi je poruchovosť siete verejného vodovodu v oblasti mesta Handlová dlhodobo nižšia.“

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.