Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl

Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl
Pripomienky k návrhu môžu uplatniť fyzické a právnické osoby najneskôr do 18. júna 2021.

Mesto Handlová zverejňuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová, ktorý bude predmetom rokovania MsZ mesta Handlová dňa 24. 6. 2021.

Svoje pripomienky k návrhu môžu uplatniť fyzické a právnické osoby najneskôr do 18. júna 2021 v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Námestie baníkov 7, Handlová.  Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.  

Kontakt pre podávanie pripomienok: Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, e-mail: pravne@handlova.sk

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek