Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Predaj a zámena nehnuteľností

Predaj a zámena nehnuteľností
Zámery bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo 24. 6. 2021.

Mesto Handlová v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. oznamuje, že predmetom schvaľovania Mestského zastupiteľstva ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí dňa 24. 6. 2021 bude predaj nehnuteľností – stavby a pozemku v k.ú. Handlová zapísaných na LV č. 1, a to:

  • stavba súp. č. 1652 – kolkáreň – postavená na pozemkoch parcela C-KN č. 10/1 a parcela C-KN č. 25/2
  • parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2
  • parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2

zámena nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu, a to:

  • parcela C-KN č. 3179/2 – trvalý trávny porast o výmere 210 m2
  • parcela C-KN č. 3180/2 – záhrada o výmere 46 m2

za

  • parcela E-KN č. 1619/2 – ostatná plocha o výmere 256 m2

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Oznámenie predaj a zámena nehnuteľností 208.1 kB pdf 1.6.2021

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek