Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ ROZSAH HODNOTENIA

ROZSAH HODNOTENIA
strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ (ďalej len „Plán rozvoja VV a VK“) stanovený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“).

Podľa § 65g obec zverejňuje dokumentáciu podľa
§ 8 ods. 7 v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, do desiatich dní odo dňa, kedy nastane skutočnosť uvedená v tomto ustanovení. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie.

Podľa § 8 ods. 6 zákona zverejní Okresný úrad Trenčín rozsah hodnotenia strategického dokumentu na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR.

Podľa § 8 ods. 8 zákona môžu verejnosť, dotknuté obce, dotknutý samosprávny kraj, dotknuté orgány a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 zákona Okresnému úrad Trenčín, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi. 

Celé znenie dokumentu je v prílohe na stiahnutie nižšie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Plan rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii 294.9 kB pdf 31.5.2021

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek