Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Upozornenie na udržiavanie trávnatých plôch

Upozornenie na udržiavanie trávnatých plôch
Opatrenie proti šíreniu burín

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, upozorňuje:

vlastníkov, nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov, aby dodržiavali zákonné ustanovenia a realizovali opatrenia proti rozširovaniu burín.

Povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch kosením , čím sa zabraňuje ďalšiemu šíreniu burín vyplýva z ustanovení § 1, § 2 a § 3 zákona č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a z ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti.

Pozornosť treba venovať i zaburineným nepoľnohspodárskym pozemkom vo vlastníctve obcí. 

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy bude vykonávať previerky citovaných zákonných ustanovení. Ich nedodržaním sa vlastník - nájomca dopúšťa priestupku - § 25 resp. iného správneho deliktu - § 26 na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo budú ukladané finančné sankcie. 

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek