Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie - predaj nehnuteľnosti - pozemkov

Oznámenie - predaj nehnuteľnosti - pozemkov
Parcela C-KN č. 1885/5 – trvalý trávny porast o výmere 27 m2

OZNÁMENIE

Mesto Handlová v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. oznamuje, že predmetom schvaľovania Mestského zastupiteľstva ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí dňa 27.05.2021 bude:

predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu, a to:

  • parcela C-KN č. 1885/5 – trvalý trávny porast o výmere 27 m2

 

 

                                                                                                   Ing. Simona Mihalusová

                                                                                                oddelenie daní, majetku mesta

                                                                                                      a podnikateľskej činnosti

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Oznamenie_MsZ_uradna_tabula - predaj pozemku v k.u. Handlová 202.9 kB pdf 4.5.2021

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek