Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby

Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby
Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko.

Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby a pozvánka na ústne pojednávanie s miestnym šetrením.

Navrhovateľ: ORANGE SLOVENSKO, a.s., v zastúpení spoločnosťou GEMI s.r.o., podal dňa 25. 3. 2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. FTTC 0107BB Nová Lehota“", na pozemkoch v k.ú. Nové Lehota.

Predmetom územného rozhodnutia o umiestnení stavby je pripojenie telekomunikačného stožiaru do existujúcej optickej trasy na verejnú telekomunikačnú sieť Orange Slovensko, a.s. v dĺžke 1 140 m, pozemok parcelné číslo 562/1, k.ú. Nová Lehota. Stavba bude umiestnená vo verejnom záujme podľa zákona o elektronických komunikáciách. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie líniovej stavby.

Mesto Handlová oznamuje začatie územného konania líniovej stavby dotknutým orgánom a účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prejednaniu návrhu ústne pojednávanie s miestnym šetrením na deň: 20. 5. 2021 o 9,00 hod. so stretnutím na stavebnom úrade: Mestský úrad v Handlovej, číslo dverí 10.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č.7, č. dverí 10 (predovšetkým v dni pondelok a streda 8,00 -16 hod., piatok 7,00 - 14,00 hod.). Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní. V tom istom čase predložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Na pripomienky dané po určenom termíne sa neprihliada.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Oznámenie Orange N. Lehota 163.2 kB pdf 14.4.2021
Mapka 429.6 kB pdf 14.4.2021

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek