Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stav. konania BH Reality

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stav. konania BH Reality
"HALA- Zmena stavby na RADOVÉ GARÁŽE ulica Pstruhárska"

MESTO H A N D L O V Á Spoločný obecný úrad 972 51 Handlová, Námestie baníkov č.7
Číslo: SÚ 2021/958/2191-1 Handlová, 02.03.2021
Vybavuje: Mgr. Dányiová
______________________________

O Z N Á M E N I E


o začatí územného konania stavby a pozvánka na ústne pojednávanie s miestnym šetrením.
Navrhovateľ: BH Reality, s.r.o., adresa: 953 01 Zlaté Moravce, v zastúpení: Ing. Ivanom Makovinským, podal dňa: 02.02.2021, na meste Handlová ako príslušnom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: "HALA- Zmena stavby na RADOVÉ GARÁŽE ulica Pstruhárska" 


Mesto Handlová ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania o umiestnení stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prejednaniu návrhu ústne pojednávanie s miestnym šetrením na deň: 23.04.2021 o 10,00 hod.
so stretnutím na: mieste stavby, Pstruhárska ul. v Handlovej, parcela číslo 1867/1,
s maximálnym dôrazom na prijaté protiepidemiologické opatrenia na maximálnu ochranu ľudí a elimináciu rizika šírenia ochorenia vírusom COVID-19.

Upozornenie:
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č.7, č. dverí 10 (predovšetkým v dni pondelok a streda 8,00 -15 hod., piatok 7,00 - 13,00 hod.). Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní. V tom istom čase predložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Na pripomienky dané po určenom termíne sa neprihliada.

Celé znenie vyhlášky nájdete na stiahnutie nižšie vo formáte .pdf

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Handlová, ÚK oznámenie VV Garáže Pstruhárska ul. 162.2 kB pdf 4.3.2021

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek