Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Územné rozhodnutie líniová stavba IMMOBILIEN

Územné rozhodnutie líniová stavba IMMOBILIEN
Rozhodnutie o umiestnení stavby. 

MESTO HANDLOVÁ

ROZHODNUTIE


Navrhovateľ: IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o. Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina a AMAZING CO., spoločnosť registrovaná pod jurisdikciou Marshall Islands, medzinárodná spoločnosť číslo 93663 so sídlom Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, republic of the Marshall Islands, MH 96960 konajúca prostredníctvom splnomocnenej osoby Juraj Chládecký, 010 01 Žilina, Hronská 1410/16, podal dňa: 17.07.2020, na meste Handlová, ako príslušnom stavebnom úrade, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: "Prízemné veľkoplošné Obchodné centrum Handlová (OC H)", na pozemkoch parcelné číslo reg. C KN 1495/46, 1495/236, v katastrálnom území Handlová, v súlade s § 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 3 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Predmetom územného rozhodnutia o umiestnení stavby je prízemné veľkoplošné Obchodné centrum Handlová (OC H) umiestnené v meste Handlová v zastavanej časti, na Morovnianskom sídlisku v súbehu cesty Morovnianska cesta a Okružná ulica, ako prízemný halový objekt bez suterénu. Pozostávať bude z prenajímateľných priestorov (koncesií), samoobslužnou čerpacou stanicou a autoumývarkou, priľahlými parkoviskami pre zákazníkov a zamestnancov, obslužnými, areálovými a mimo areálovými komunikáciami, zásobovacími dvormi, areálovou zeleňou a reklamnými plochami, zázemím a technickými priestormi.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov posúdilo predložený návrh podľa §§ 35, 36 a nasl. zákona č. 50/76 Zb. v znení nesk. predpisov a na základe tohto posúdenia a ústneho prerokovania zo dňa 17.09.2020 vydáva podľa § 39a stavebného zákona
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY: Prízemné veľkoplošné Obchodné centrum Handlová (OC H)

Celé znenie územného rozhodnutie nájdete nižšie na stiahnutie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Handlová - ÚR - líniová stavba IMMOBILIEN 534.6 kB pdf 12.1.2021

Facebook

Odber noviniek