Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Obchodná verejná súťaž - Kolkáreň

Obchodná verejná súťaž - Kolkáreň
Budova kolkárne bola daná do užívania v roku 1968, prístavba a rekonštrukcia v roku 1981.

Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51  Handlová vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na predaj nehnuteľného majetku, vlastník mesto Handlová, katastrálne územie Handlová, LV č. 1.

Termín predkladania súťažných návrhov 15. 12. 2020  - 29. 1. 2021 (13.00 hod.).

Predmet súťaže:

  • Stavba: súp. č. 1652 – Kolkáreň - postavená na parcele C-KN č. 10/1 a parcele C-KN č. 25/2
  • Pozemky: parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 ma parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2

Ťarchy:  Bez zápisu.

Minimálna východisková kúpna cena:  72 000 €

Špecifikáciu predmetu súťaže, podrobný opis obchodnej verejnej súťaže ako aj jej podmienky a časový priebeh nájdete v dokumente na stiahnutie nižšie.

Bližšie informácie na MsÚ v Handlovej č. d. 13. tel. číslo: 046 / 519 25 21.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Obchodná verejná súťaž - Kolkáreň 220.6 kB pdf 16.12.2020

Facebook

Odber noviniek