Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zápis do materských škôl

foto_k_zapisu

Postup pri zápise detí  do materskej školy v Handlovej

Riaditeľka Materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová oznamuje, že od 4. mája 2020 do 22. mája 2020 sa uskutoční zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021.

Pri zápise budeme postupovať podľa ROZHODNUTIA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2020/10610:1 – A1030, zo dňa 26.marca 2020.

 Zápis budeme realizovať bez osobnej prítomnosti detí, s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

Zákonný zástupca môže podať žiadosť na predprimárne vzdelávanie, spolu s vyplneným dotazníkom využitím jednej z troch nasledujúcich možností: 

  1. Podanie žiadosti a dotazníka elektronickou formou

Zákonní zástupcovia scan (čitateľné foto) vyplneného a podpísaného formulára žiadosti a formulára dotazníka Materskej školy, SNP 27, Handlová odošlú e-mailom do materskej školy na e-mailovú adresu: mssnp@handlova.sk

  1. Podanie žiadosti poštou

Zákonní zástupcovia vyplnený a podpísaný formulár žiadosti a formulár dotazníka Materskej školy, SNP 27, Handlová  doručia do materskej školy poštou, na adresu: Materská škola, Ul.SNP č.27, 972 51 Handlová.

  1. Podanie žiadosti osobne do poštovej schránky

Zákonní zástupcovia vyplnený a podpísaný formulár žiadosti a formulár dotazníka Materskej školy, SNP 27, Handlová doručia  do materskej školy osobne, vložením obálky do poštovej schránky Materskej školy, na Ul. SNP 27, Handlová.

 

Aktuálny formulár žiadosti a formulár dotazníka nájdete na stiahnutie vo formáte .odt a .doc nižšie na stránke

 

 → Vyplnená žiadosť a dotazník musia byť PODPÍSANÉ.    (GDPR MŠ v Handlovej)

V žiadosti sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Ak do času vydávania rozhodnutí zákonní zástupcovia nedoložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt v materskej škole.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak do času vydávania rozhodnutí zákonní zástupcovia nepredložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa môže byť prijaté len na diagnostický pobyt.

Ak pôjde o dieťa, ktorému bol nariadený odklad plnenia povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020/2021, zákonný zástupca je povinný do času vydávania rozhodnutí o tom informovať riaditeľku materskej školy. V prípade, že základná škola Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky zákonnému zástupcovi vydala, priloží ho k žiadosti.

Ak zákonný zástupca nemá možnosť stiahnuť si žiadosť a dotazník z webovej stránky, môže si formuláre prevziať osobne v materskej škole a to tak, že vopred si dohodne telefonicky termín s riaditeľkou materskej školy. Kontakt: Mgr. Marcela Jakubíková, mobil - 0917 655 525

Zákonní zástupcovia, ktorí už majú v materskej škole žiadosť evidovanú a doteraz im nebolo vyhovené, budú v mesiaci jún 2020 telefonicky informovaní o vydaní rozhodnutia na školský rok 2020/2021.

Vydávanie rozhodnutí

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2020.

Zákonní zástupcovia detí budú v mesiaci jún 2020 kontaktovaní na ich telefónne čísla uvedené v žiadosti, za účelom dohody o prevzatí rozhodnutia.

 

Podmienky prijímania detí

Podľa § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú do materskej školy prednostne prijaté deti:

  • ktoré dovŕšili päť rokov veku,
  • s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

V prípade, že počet evidovaných žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 bude vyšší, ako je celková kapacita materskej školy budeme uplatňovať nasledujúce ďalšie podmienky:

  • Prednostne prijať deti, ktoré k 1. septembru 2020 dovŕšia tri roky a ktoré nastúpia do materskej školy do 15. septembra 2020.
  • Na predprimárne vzdelávanie nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky.

Vopred Vám ďakujeme za dodržiavanie postupu pri zápise detí

do materskej školy.

 

V Handlovej dňa 27.4.2020

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
DOTAZNIK - MS SNP HANDLOVA 2020 14.9 kB odt 27.4.2020
DOTAZNIK - MS SNP HANDLOVA 2020 32.7 kB docx 27.4.2020
ZIADOST MS SNP HANDLOVA 2020 25.9 kB odt 27.4.2020
ZIADOST MS SNP HANDLOVA 2020 249.5 kB doc 27.4.2020

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.