Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Dane, poplatky, zľavy

Rozhodnutia o výške daní a poplatkov bude mestský úrad doručovať za prísnych hygienických opatrení

Rozhodnutia sa nebudú posielať poštou. Pri preberaní rozhodnutí neplaťte.

Od 1. mája budú zamestnanci mesta roznášať rozhodnutia o výške miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad do domácností. Doručovateľky budú dodržiavať prísne hygienické opatrenia proti šíreniu COVID-19. Budú vybavené rúškom, štítom, rukavicami, dezin fekčným prostriedkom a jednorazovým perom, ktoré po podpise obálky s doručenkou ostane občanovi. Mesto žiada obyvateľov, aby si z dôvodu vzájomnej ochrany na prevzatie rozhodnutí pripravili ochranné prostriedky – rúško a rukavice.

hh8-4969

Plaťte bezhotovostne

Mesto žiada obyvateľov, aby prednostne využívali platbu elektronickou formou. „Žiadame mladších rodinných príslušníkov, aby pomohli svojim starším rodinným príbuzným s bezhotovostnými platbami a informovali ich o úhrade. Dôležitou informáciou pri platbe je správne vypísanie variabilného symbolu uvedeného v rozhodnutí, na základe ktorého je platba priradená k obyvateľovi,“ povedala vedúca kancelárie primátorky, Jana Paulínyová. Rozhodnutie môžete prevziať aj za svojho rodinného príslušníka, s ktorým žijete v jednej domácnosti. Záujem o doručenie je potrebné nahlásiť na telefónnom čísle 0905 788 564 alebo mailom na adrese dane@ handlova.sk do 27. apríla 2020.

Doručovateľky platby neprijímajú

Mesto upozorňuje obyvateľov, aby za žiadnych okolností neplatili dane a poplatky pri prebraní rozhodnutia. „Zamestnanci mesta nebudú pri doručovaní rozhodnutí prijímať od ľudí nijaké platby. Chceme tak predísť riziku, že situáciu zneužijú podvodní ci. Platby bude možné realizovať iba bezhotovostne na účet uvedený na rozhodnutí alebo do pokladní mesta,“ upozornila Paulínyová. Ako dodala, platba v hotovosti bude náročná na čas, preto mesto odporúča bezhotovostnú platbu. Pri platbe v pokladni je potrebné doručené rozhodnutie vziať na mestský úrad so sebou. Platiť do pokladne na Mestskom úrade v Handlovej bude možné od 4. mája.

O úľavu bude možné požiadať až po doručení rozhodnutia

Ak má obyvateľ nárok na úľavu za poplatok za komunálny odpad, či už z dôvodu veku alebo iných okolností uvedených v platnom všeobecne záväznom nariadení č.5/2019, požiadať o ňu môže až po doručení rozhodnutia do konca septembra 2020. Bližšie informácie poskytnú na oddelení daní a poplatkov Mestského úradu Handlová na telefónnom čísle 046 519 25 16.

 

Opatrenia na predchádzanie šírenia COVID-19 pri platbe v hotovosti do pokladne na mestskom úrade 

• Pred vstupom na úrad je potrebné dodržiavať sociálny od stup - vzdialenosť 2 metre medzi obyvateľmi

• Pri vstupne na úrad musí mať obyvateľ na tvári rúško, bude mu zmeraná teplota, obyvateľ je povinný dezinfikovať si ruky, vypísať tlačivo o cestovateľskej anamnéze

• Rozhodnutie o výške platby daní a rozhodnutie o poplatku za komunálny odpad je potrebné si doniesť so sebou

• V každej pokladni môže byť v jednom čase iba jeden obyvateľ

 

Kto má nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady?

O úľavu bude možné požiadať až po doručení rozhodnutia. Mesto poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže hodnoverným dokladom preukazujúcim nárok na úľavu. Takýmto dokladom je: a) sobášny list s cudzím štátnym príslušníkom alebo b) doklad o vlastníctve nehnuteľností v zahraničí alebo c) potvrdenie príslušného orgánu o nezvestnej osobe alebo d) doklad o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody alebo, e) doklad o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti alebo zdravotníckom zariadení

Mesto poplatok zníži, ak poplatník hodnoverným dokladom preukáže, že sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. Dátum vystavenia dokladu musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré sa uplatňuje nárok na zníženie poplatku, vrátane uvedenia dátumu odkedy a dokedy bol poplatník mimo územia mesta Handlová. V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je povinné k dokladu predložiť aj voľný preklad dokladu. Nárok na zníženie poplatku vzniká vtedy, ak je toto obdobie v zdaňovacom období dlhšie ako 90 dní. Mesto poplatok zníži : a) o 80 %, ak poplatník preukáže dokladom, že sa na území mesta nezdržiaval viac ako 292 dní a danú skutočnosť preukáže: - dokladom vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenie), - potvrdením o štúdiu v zahraničí, potvrdením zamestnávateľa v zahraničí alebo potvrdením od agentúry, ktorá prácu v zahraničí sprostredkovala. b) o 50 %, ak poplatník preukáže dokladom, že sa na území mesta nezdržiaval viac ako 90 dní a menej ako 292 dní a danú skutočnosť preukáže: - poskytnutím údajov mestu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka resp. študenta, - potvrdením od zamestnávateľa vzdialeného od trvalého pobytu min. 50 km na území SR, - potvrdením od zamestnávateľa v zahraničí alebo potvrdením od agentúry, ktorá prácu v zahraničí sprostredkovala. c) o 20 %, ak je poplatníkom fyzická osoba staršia ako 65 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.

Mesto poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník hodnoverným dokladom preukáže, že sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. Dátum vystavenia dokladu musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré sa uplatňuje nárok na zníženie poplatku, vrátane uvedenia dátumu od kedy a dokedy bol poplatník mimo územia mesta. Nárok na zníženie poplatku vzniká vtedy, ak je toto obdobie v zdaňovacom období dlhšie ako 90 dní. Doklad, ktorým poplatník preukazuje danú skutočnosť je: a) doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenie) alebo b) potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, vzťahujúce sa na aktuálne zdaňovacie obdobie alebo c) potvrdenie o návšteve školy, vzťahujúce sa na aktuálne zdaňovacie obdobie, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a na splnenie podmienky zníženia poplatku poskytne poplatník obci údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka resp. študenta alebo d) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v aktuálnom zdaňovacom období vykonáva prácu mimo mesta; ak poplatník vykonáva prácu v obci v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom alebo Nitrianskom samosprávnom kraji, tak aj doklad, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce alebo e) doklad o ubytovaní žiaka resp. študenta v rámci SR v internáte, študentskom domove, nájme (potvrdenie, zmluva a pod.) alebo f) doklad preukazujúci dôvody pre poskytnutie zníženia poplatku a to kópiu preukazu ZŤP alebo ZŤP/S. V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad potvrdenia, pričom sa nevyžaduje jeho úradný preklad.

Poplatník k dokladu pripojí vyplnený formulár Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku, ktorého vzor je na stiahnutie nižšie. Mesto odpustí alebo zníži poplatok iba v prípade zaplatenia miestnych daní a poplatku z minulých zdaňovacích období.

Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku najneskôr do 30. 9. príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.

Doklad pri predložení mestu nesmie byť starší ako 3 mesiace. Doklad, ktorý je vystavený na dlhšie obdobie alebo na dobu neurčitú, môže poplatník uplatniť len raz na prvé zdaňovacie obdobie (nemôže byť predkladaný opakovane v ďalších zdaňovacích obdobiach). Doklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením poplatníka alebo rodinného príslušníka a cestovným dokladom (údaje z pasu, cestovné lístky, letenky a pod.).

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
ziadost-o-znizenie-popaltku-na-ko-handlova_2020 20.5 kB odt 21.4.2020
ziadost-o-znizenie-popaltku-na-ko-handlova_2020 22.7 kB docx 21.4.2020
priznanie-k-miestnemu-poplatku-za-komunalny-odpad 175.5 kB doc 21.4.2020