Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Životné situácie

Ako vám môže v rôznych životných situáciách pomôcť mestký úrad? 

o_robit

Skôr než mestský úrad navštívite, odporúčame na príslušné oddelenie zavolať. Získate kvalifikované informácie a vyhnete sa opakovanej návšteve napríklad z dôvodu chýbajúcich dokumentov potrebných na vybavenie vašej požiadavky. 

 

vybavene

 • STAVBY

Číslovanie stavieb / Kolaudačné rozhodnutie / Odstránenie stavby / Ohlásenie drobnej stavby / Ohlásenie jednoduchej stavby / Ohlásenie stavebných úprav / Ohlásenie udržiavacích prác / Povolenie zmeny v užívaní stavby / Reklamná stavba / Stavebné povolenie / Územné rozhodnutie / Zmena stavby pred dokončením

 • DOPRAVA A PARKOVANIE

Pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu / Umiestnenie dopravného značenia, zariadenia / Uzávierka komunikácie a zriadenie obchádzky / Vyhradenie parkovacieho miesta pre osobu s ŤZP / Zriadenie vjazdu do rodinného domu

 • ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE

Postup pri podávaní žiadosti rodiča o umiestnenie dieťaťa do materskej školy

 • DANE A POPLATKY

Daň z nehnuteľností / daň z pozemkov / daň zo stavieb slúžiacich na jeden účel / daň zo stavieb slúžiacich na viaceré účely / daň z bytov / daň za psa / daň za nevýherné hracie prístroje

 • POBYT

Potvrdenie o trvalom pobyte / Prvý občiansky preukaz / Trvalý a prechodný pobyt / Zrušenie trvalého pobytu

 • KULTÚRA

Postup pri oznámení verejného kultúrneho podujatia

 • BYTY A BÝVANIE

Zháňam byt. má mesto byty na prenájom? ako sa dostanem na poradovník?

 • MATRIKA

Narodenie / Sobáš / Svadba, uvítanie do života, občiansky pohreb / Úmrtie

 • INŽINIERSKE SIETE

Odstránenie poruchy na prípojke IS / Poruchy osvetlenia / Povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby – studne / Rozkopávka komunikácie pre zriadenie prípojky IS / Voda – legislatíva, výkon pôsobnosti

 • SOCIÁLNE VECI

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna dávka - občania vyžadujúci osobitnú starostlivosť / Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna dávka pre rodiny s deťmi / Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna dávka pre seniorov / Kam sa obrátiť o pomoc pri strate strechy nad hlavou? / Sociálna dávka / Sociálna dávka rodiny s deťmi / Sociálna dávka seniori

 • ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Kedy je potrebné žiadať o súhlas na výrub dreviny / Kedy nie je potrebné žiadať o súhlas na výrub dreviny / Malý zdroj znečisťovania ovzdušia / Ochrana nefajčiarov / Ochrana pred hlukom / Orez stromov a krov / Súhlas na výrub dreviny – povolenie / Zásah do zelene / Životné prostredie

 • VEREJENÉ ZHROMAŽDENIA

Postup pri zvolaní verejného zhromaždenia