Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Stavebný úrad

Andrea Horváthová, referent

Kontakt: 046/ 519 25 30, prízemie vľavo č.d.11

Stránkové hodiny - kliknite sem

andrea.horvathova@handlova.sk

Agenda

- vykonávanie štátneho dozoru v oblasti životného prostredia vo všetkých výrobných odvetviach včítane navrhovania postupov a opatrení na odstraňovanie nedostatkov

- územné konania a vydávanie územného rozhodnutia - povoľovanie zmeny právoplatného  rozhodnutia - vydávanie stavebných povolení

- povoľovanie zmeny stavby pred jej dokončením

- rozhodovanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia

- povoľovanie terénnych úprav

- vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, predčasné užívanie stavby

- vydávanie rozhodnutia dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a vydávanie súhlasu na začatie prevádzky

- povoľovanie zmeny v užívaní stavby

- nariaďovanie údržby stavby a terénnych úprav

- nariaďovanie nevyhnutných úprav na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych  úpravách

- dodatočné povoľovanie stavby a ich zmeny a terénne úpravy

- prejednávanie priestupkov fyzických osôb a ukladanie sankcií

- prejednávanie správnych deliktov právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie   a ukladanie sankcií

- vyberanie správnych poplatkov na úseku stavebného zákona

- zabezpečovanie výkonu štátneho stavebného dozoru

- odstraňovanie stavieb

- vyvlastňovacie konanie

- podateľňa pre stavebný úrad 

- riešenie sťažností a podnetov

 

Dokumenty na stiahnutie 

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek