Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Projekt mesta Handlová: Kompostáreň 2017-2018

kompostaren

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

Schválený nenávratný finančný príspevok z európskeho kohézneho fondu cez Operačný program Kvalita životného prostredia. RO MŽP SR.

KOMPOSTÁREŇ HANDLOVÁ

 • Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/02
 • Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava v zastúpení: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 09 Banská Bystrica
 • Prijímateľ: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
 • Financovanie projektu:
  • NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK: 860 670,85 EUR
  • Spolufinancovanie žiadateľa: 45 298,47 EUR
 • Stručný popis projektu

Dominantným spôsobom zneškodňovania odpadu v meste Handlová je skládkovanie, ročná produkcia komunálnych odpadov predstavuje 5 567t. Fyzický zber a odvoz odpadu zabezpečuje spoločnosť HATER-HANDLOVÁ, spol. s r. o., ktorá ho odváža na vlastnú skládku. Spoločnosť realizuje pre mesto aj starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách, kde vzniká ročne takmer 800 t BRKO. Súčasný stav nakladania s odpadmi však nerieši spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov z rodinných domov-1800 domácností, záhradkárskych osád, prímestských častí a pod., v blízkostí ktorých sa vytvárajú dlhodobo čierne skládky a úložiská konárov a zelene. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v meste Handlová. Vybudovanie "Kompostárne Handlová" a obstaranie potrebných technológií by znamenalo zkompletovanie poskytovaného odpadového servisu a vyriešila by sa tak súčasná situácia  nakladania s odpadmi a zefektívnil by sa systém zberu „zelených“ BRKO.

 • Miesto realizácie projektu: Handlová
 • Dátum začatia realizácie projektu: 07/2017
 • Dátum ukončenia realizácie projektu:10/2018

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.