Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oddelenie mestských projektov

Kontakty

Sídlo: Námestie baníkov 8, 972 51 Handlová

Ing. Peter Cagáň, projektový manažér, tel. +421 (0)46 38 10 585, email: peter.cagan@handlova.sk 

Mgr. Martin Podoba, referent, +421 (0)46 38 10 585, email: martin.podoba@handlova.sk

Mgr. et Mgr. Zuzana Čerťaská, 0918978071, email: zuzana.certaska@handlova.sk

 

Referát zabezpečuje:

 - prípravu a predkladanie projektov v nadväznosti na možnosti získania nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a iných mimorozpočtových zdrojov

 - sledovanie informácií o možnostiach získavania nenávratných finančných prostriedkov z EÚ, grantových schém a iných mimorozpočtových zdrojov

 - prípravu stanovísk resp. vyjadruje sa k projektom podporujúcich regionálny rozvoj,

 - spracovávanie sociálno-ekonomických analýz a štúdií

 - manažovanie, koordinovanie a monitoring činností/prác pri realizácií projektov v úzkej súčinnosti s projektovým finančným manažérom v prípade interného manažmentu projektov, spolupráca s externým manažmentom projektov a externými odborníkmi v projektovom cykle, 

 - činnosti súvisiace s monitoringom a evaluáciou projektov vo vzťahu k donorovi finančných prostriedkov

 - spolupodieľanie sa na workshopoch a odborných seminároch organizovaných mestom Handlová pre rôzne cieľové skupiny v oblasti regionálneho rozvoja,

 - prezentácie mesta Handlová na pracovných stretnutiach a výstavách

 - plnenie ďalších úloh a pokynov nadriadeného

 - oordinovanie činností pri tvorbe, realizácii a aktualizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR), vrátane pravidelného vyhodnocovania plnenia PHSR

 - súčinnosť na príprave a uskutočňovaní PHSR Trenčianskeho samosprávneho kraja so zreteľom na výstupy PHSR mesta.

 

Prehľad projektov mesta je zverejnený v sekcii Samospráva - Projekty mesta

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek