Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Sociálne oddelenie

Sociálne oddelenie Mestského úradu v Handlovej

prízemie MsÚ - č.d. 5

detašované pracovisko na ZŠ Morovnianska cesta - bývalé komunitné centrum

Činnosť oddelenia je zameraná na starostlivosť o rodinu, deti, seniorov a na skupiny obyvateľstva ohrozené sociálnym vylúčením (bezdomovci, rómska komunita, ...) a základom je poskytovanie sociálneho poradenstva pri riešení nepriaznivých a krízových sociálnych situácií. Sociálne oddelenie úzko spolupracuje so štátnymi orgánmi a organizáciami, obcami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami i ďalšími subjektmi, ktoré sa podieľajú na riešení sociálnej problematiky v meste. 

Agenda oddelenia

1. vedúci zamestnanec : PhDr. Veronika Cagáňová s pracovnou náplňou

- agenda sociálneho poradenstva, vrátane špecializovaného,

- koncepčná a metodická činnosť, tvorba nariadení, smerníc a podkladov k sociálnej politike mesta

- riadenie a koordinovanie činnosti zamestnancov sociálneho odd.

- tvorba a implementácia projektov a grantov v sociálnej oblasti, kontrolná činnosť v rámci sociálnej oblasti v meste

- zodpovedá za Komunitný plán sociálnych služieb mesta, vyhodnocovanie a aktualizácia

- splnomocnenec mesta pre potreby výkonu opatrovníctva (súdni chránenci mesta, procesný opatrovník na súdoch)

Kontakty: PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca odd. 0918 325 883

 

2. sociálny pracovník mesta : PhDr. Jana Polakovičová s pracovnou náplňou 

- agenda sociálneho poradenstva, vrátane špecializovaného

- agenda výkonu osobitného príjemcu mesta v oblasti štátnych dávok

- agenda výkonu opatrení SPOaSK (Zákon č. 305/2005) – šetrenia v teréne, spolupráca s ÚPSVaR, spracovávanie správ pre úrad a súdy

- terénna sociálna služba krízovej intervencie – šetrenia v teréne, vrátane práce s bezdomovcami

- zástup vedúceho zamestnanca

Kontakty: PhDr. Jana Polakovičová, sociálny pracovník mesta, 0917 616 391

 

3. sociálny pracovník mesta : PhDr. Pavol Rošák

kontakt: 046/ 5475 351 

mobil: 0917 616 391

 

4. referent sociálnych služieb : Mgr. Zuzana Šaláteková s pracovnou náplňou 

kontakt: 0918 325 880

- agenda opatrovateľskej služby (koordinácia opatrovateliek, terénna kontrola výkonu OS, šetrenia v terénne, tvorba podkladov k rozhodovacej činnosti)

- agenda odľahčovacej služby, zabezpečuje i v rámci Spoločného obecného úradu pre obce Handlovskej doliny

- agenda požičiavania pomôcok

- agenda sociálneho programu Odevnej a nábytkovej banky

- agenda Denného centra (Klubu dôchodcov)

- agenda bytov osobitného určenia (DOS)

 

 

5. posudkový sociálny pracovník mesta : Mgr. Michaela Sklenková s pracovnou náplňou

Kontakt: 0905 873 701

- tvorba posudkov a rozhodnutí, vrátane terénnej práce k získaniu pokladov, zabezpečuje i pre obce Handlovskej doliny

- agenda umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb, spolupráca so zariadeniami a vyššími územnými krajmi, rovnako so zdravotníckymi zariadeniami

- agenda dotácií v hmotnej núdzi a nízkopríjmových rodín

- agenda SPOaSK (Zákon č. 305/2005) – tvorba úspor a proces tvorby rozhodnutí, spolupráca s ÚPSVaR, detskými domovmi (rodinné konferencie, šetrenie v teréne, sanácia rodinného prostredia)

- agenda príspevku pri narodení dieťaťa (vrátane kontroly zúčtovania dotácií)

 

 

6. terénny sociálny pracovník : Mgr. Hana Štepaníková s pracovnou náplňou

Kontakt: 0917 372 750

- agenda výkonu opatrení SPOaSK (Zákon č. 305/2005) – povinnosti voči ÚPSVaR, účasť na prípadových konferenciách

- genda súdnych chránencov –  šetrenia v domácnosti, spolupráca so súdmi, písanie správ pre potreby súdu

- terénna sociálna služba krízovej intervencie – šetrenia v teréne, vrátane práce s bezdomovca

 

 

Vaše postrehy, podnety a informácie, ktoré sa týkajú sociálnej oblasti v meste môžete zaslať priamo na sociálne oddelenie na emailovú adresu: socialne@handlova.sk

 

Komunitné centrum

Je sociálna služba registrovaná mestom na TSK. KC sídli v budove Základnej školy Morovnianskej ceste v Handlovej. Klientmi komunitného centra sú vysokým percentuálnym zastúpením deti a mládež, osoby s nízkymi príjmami, pod alebo pri hranici životného minima, dlhodobo nezamestnané osoby, osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci, rodič na materskej dovolenke, seniori, rómska komunita, ostatní obyvatelia mesta, záujmové skupiny všetkých vekových kategórií.

V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje:

- sociálne poradenstvo

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia

- vykonáva preventívna aktivita

- zabezpečuje záujmovú činnosť

Vybavuje: PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca odd. 0918 325 883, PhDr. Jana Polakovičová, sociálny pracovník mesta, 0917 616 391

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek