Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oddelenie ekonomické

Ing. Peter Mendel

 

Vedúci ekonomického oddelenia

Kontakt: Mestský úrad, II. poschodie č.d. 32, tel:046/ 519 25 44,

email:peter.mendel@handlova.skfinancne@handlova.sk

 

- koordinácia, vedenie ekonomického oddelenia vrátane problematiky školstva, kultúry, športu, majetku mesta vrátane mestských príspevkových a rozpočtových organizácií, najmä v oblasti rozpočtu mesta, financovanie vo vzťahu k mestským organizáciám v zriaďovacej pôsobnosti mesta

 

Oblasť finančnej správy:

- zabezpečuje vedenie učtovníctva v súlade s platnou právnou úpravou,

- spravuje hlavný prevádzkový účet mesta a zabezpečuje vedenie učtovníctva v peňažných ústavoch,

- vypracúva návrh rozpočtu mesta na príslušný rok, sleduje priebežné plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, vypracúva záverečné vyhodnotenie čerpania rozpočtu mesta,

- vykonáva úhradu platieb mesta, ako aj kontrolu správnosti platieb,

- zabezpečuje správu miestnych poplatkov a miestnych daní,

- predkladá primátorovi návrhy na vydanie rozhodnutí /platobných výmerov a pod./, ako aj návrhy na oslobodenie od platenia miestnych poplatkov a daní.

 

Oblasť správy majetku

- vedie podrobnú evidenciu majetku mesta, ale aj majetku štátu, príp. majetku iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol zverený do správy MsÚ,

- sleduje hospodárenie a nakladanie s týmto majetkom,

- zabezpečuje práce súvisiace s vysporiadaním vlastníckych vzťahov k majetku mesta,

- metodicky usmerňuje mestské organizácie pri spravovaní tej časti majetku, ktorá im bola zverená

 

Túto činnosť zabezpečuje prostredníctvom:

referátu mzdy

referátu likvidácia faktúr

referátu všeobecného učtovníctva

referátu nakladania so školským majetkom, referát športu, kultúry a vzdelávania

referát nakladania s majetkom 

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek