Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Budova bývalého domu kultúry v Novej Lehote je opäť na predaj

SÚBOR
Dátum: 04.06.2024
Autor: Eva Poláková
Počet videní: 659
6 min. čítania
Budova bývalého domu kultúry v Novej Lehote je opäť na predaj

Aktuálna východisková kúpna cena je 50 066,53 EUR

Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj nehnuteľného majetku, vlastník mesto Handlová, katastrálne územie Nová Lehota, LV č. 1.

Termín predkladania súťažných návrhov 10.6.2024 - 30.8.2024 (13,00 h).

Predmet súťaže:

 • Stavba: súp. č. 63 – Dom kultúry - postavená na parcele C-KN č. 1
 • Pozemky: parcela C-KN č. 1 – zastavaná plocha o výmere 456 m2

Ťarchy: Bez zápisu.

Minimálna východisková kúpna cena : 50 066,53 €

 

Podmienky súťaže

Záujemca o nehnuteľnosti podáva do súťaže:

 • súťažný návrh
 • návrh kúpnej zmluvy v 6 vyhotoveniach
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Súťažný návrh v písomnej podobe v slovenskom jazyku musí obsahovať:

 • identifikáciu navrhovateľa,
 • súpisné číslo stavby a parcelné číslo a výmeru pozemku, ktoré má predkladateľ záujem kúpiť,
 • výšku ponúkanej kúpnej ceny, termín a spôsob jej úhrady,
 • vyjadrenie súhlasu so súťažnými podmienkami,
 • účel využitia priestorov a stručný popis podnikateľského zámeru.

Záujemca o nehnuteľnosti môže predložiť iba jednu ponuku. Návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný predkladateľom návrhu a je potrebné ho predložiť v šiestich vyhotoveniach v slovenskom jazyku.

Označenie navrhovateľa (kupujúceho) v kúpnej zmluve musí byť nasledovné:

 • u právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma právnickej osoby, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a č. zápisu,
 • u fyzickej osoby: meno a priezvisko, rodné meno, stav, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu (v prípade manželov rovnaké údaje o manželke).

Označenie predávajúceho v kúpnej zmluve je nasledovné:

Predávajúci : Mesto Handlová

Sídlo : Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Zastúpenie : Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta

IČO : 00 318 094

DIČ : 2021162660

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava

IBAN : SK78 0900 0000 0003 7082 6010

Časový priebeh súťaže:

 •  Termín predkladania súťažných návrhov:

Súťažný návrh, návrh kúpnej zmluvy a súhlas so spracovaním osobných údajov doručia navrhovatelia písomne v zapečatenej obálke v termíne do 30. augusta 2024 do 13.00 hod. na adresu: Mestský úrad v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová, resp. osobne do podateľne MsÚ na prízemí s označením hesla: „OVS – stavba DK a pozemok v k.ú. Nová Lehota“ NEOTVÁRAŤ!

Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje. Predložený návrh možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov.

 • Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov:

Vyhodnotenie súťažných návrhov je neverejné a uskutoční sa komisionálne na zasadnutí komisie pre posúdenie súťažných návrhov menovanej Mestským zastupiteľstvom (členovia MR) v budove Mestského úradu v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová po skončení trvania súťaže.

Kritériom pre výber je výška ponúknutej kúpnej ceny pri zachovaní minimálnej kúpnej ceny a plánovaný účel využitia priestoru.

 • Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže:

Navrhovateľom bude výsledok oznámený písomne po schválení predaja predmetu súťaže Mestským zastupiteľstvom v prospech víťaza súťaže odporučeného komisiou pre vyhodnotenie súťažných návrhov.

Ďalšie podmienky súťaže:

 • Návrh možno zahrnúť do súťaže, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže, od podmienok súťaže sa návrh nemôže odchýliť.
 • Do súťaže nebude zahrnutý návrh predložený po lehote určenej na predkladanie súťažných návrhov.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo ju zrušiť.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže.
 • Náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži sa nepriznávajú.

Bližšie informácie na tel. čísle: 046 / 519 25 21.

Celé znenie vyhlásenej obchodnej súťaže ako aj fotodokumentáciu objektu nájdete v súbore na stiahnutie nižšie.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznam_OVS_DK_NL Veľkosť: 110.7 kB Formát: pdf Dátum: 4.6.2024
OVS_stavba_pozemok_DK_NL_vyhlasenie Veľkosť: 195.2 kB Formát: pdf Dátum: 4.6.2024
foto-nova-lehota-dk Veľkosť: 8.11 MB Formát: pdf Dátum: 4.6.2024