Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavebné povolenie Mališová

SÚBOR
Dátum: 30.05.2024
Autor: Eva Poláková
Počet videní: 201
3 min. čítania
Stavebné povolenie Mališová

Stavebné úpravy nebytového priestoru na nechtové štúdio

Žiadateľka Petra Mališová podala dňa 11. 1. 2024 na stavebnom úrade v Handlovej žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Stavebné úpravy nebytového priestoru na nechtové štúdio“ nebytových priestorov na prízemí bytového domu súpisné číslo 1872 vo vchode č. 26 na Okružnej ulici na pozemku KN-C parcelné číslo 1495/3 v k.ú. Handlová v stavebnom konaní.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad po preskúmaní žiadosti rozhodol, že povoľuje a určuje tieto podmienky:
Stavba bude realizovaná presne podľa projektovej dokumentácie a statického posúdenia schválených v stavebnom konaní stavebným úradom. Stavba bude uskutočnená do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. V prípade neukončenia výstavby v stanovenej lehote požiadať o jej predĺženie ešte pred jej uplynutím. Začiatok výstavby oznámiť stavebnému úradu. Pre uskutočnenie stavby zabezpečiť splnenie podmienok napojenia na technické siete a úpravu staveniska, ako aj podmienky, ktoré vyplynuli z posúdenia projektovej dokumentácie:
• Stavebník je povinný viesť na stavbe stavebný denník.
• Všetky búracie a stavebné práce budú vykonané presne podľa schválenej projektovej dokumentácie a statického posúdenia. Počas stavebných a búracích prác je nutné klásť dôraz na minimalizáciu otrasov a rázov.

Ku kolaudácii stavby predložiť doklad o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov zo stavebnej činnosti. Napojenie na technické siete: Bez napojenia. Dokončenie stavby oznámiť stavebnému úradu a požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli uplatnené.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania
podať odvolanie na tunajší stavebný úrad s adresou: Mestský úrad,  Námestie baníkov 7, Handlová.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Celé znenie verejnej vyhlášky nájdete nižšie vo formáte .pdf

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - SP, stav. úpravy bytu, Mališová Veľkosť: 254.8 kB Formát: pdf Dátum: 30.5.2024