Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

SÚBOR
Dátum: 30.05.2024
Autor: Eva Poláková
Počet videní: 225
2 min. čítania
Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebné úpravy bytu  na Ul. ČSA 

Žiadatelia: Ing. Jozef Pagáč a Ing. Jana Pagáčová podali dňa 21. 5. 2024 na stavebnom úrade v Handlovej žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Stavebné úpravy bytu“ v byte č. 4 na Ul. ČSA č. 2 v bytovom dome č. súp. 235 na pozemku KN-C parcelné číslo 2333/1 v k.ú. Handlová. Predmetom stavebného povolenia je vybúranie nového dverného otvoru a demontáž oceľovej zárubne. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, stavebný úrad určuje lehotu k podaniu námietok a pripomienok účastníkom konania a na vykonanie úkonu súvisiaceho s nazeraním do spisu – do 8 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v tejto lehote na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č, 7 (predovšetkým v dni: streda 8,00-15,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr v tejto lehote, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle 046 5192530, prípadne podali svoje námietky písomne, resp. emailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk.

Celé znenie verejnej vyhlášky je k dispozícii na stiahnutie v dokumentoch nižšie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou Pagáč Veľkosť: 177.3 kB Formát: pdf Dátum: 30.5.2024