Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo mesta Handlová

SÚBOR
Dátum: 27.05.2024
Autor: Eva Poláková
Počet videní: 221
3 min. čítania
Pozvánka na mestské zastupiteľstvo mesta Handlová

Rokovanie poslancov je naplánované na 30. mája 2024.

Primátorka mesta, Mgr. Silvia Grúberová v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvoláva 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2022 - 2026, ktoré sa bude konať vo štvrtok 30. mája 2024 o 14,00 h

PROGRAM

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Nakladanie s majetkom mesta

A/ Zverenie majetku mesta do správy rozpočtovej organizácie ZŠ MC Handlová

4. Návrh na počty prijímaných žiakov na povinnú školskú dochádzku v školskom roku   2024/2025 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová

5. Návrh Programu poskytnutia finančných prostriedkov na podporu aktivít deti a mládeže mesta Handlová na rok 2024 „Hoď to tam!“

6. Výsledky hospodárenia mestských príspevkových organizácií za rok 2023

A/ Dom kultúry 

B/ Mestská knižnica

7. Správa o inventarizácii majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2023

8. Výsledky hospodárenia mesta, škôl a školských zariadení za rok 2023, Záverečný účet mesta Handlová za rok 2023, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta

9. Návrh na schválenie účelovej dotácie pre Handlovské lesy n. o.

10. Návrh na čerpanie prostriedkov z Rezervného fondu

11. Rozpočtové opatrenie – 3. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2024

12. Informácia o vykonaných kontrolách

13. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2024  

14. Rôzne

 A/ Návrh na zmeny obsadenia zástupcov mesta v orgánoch mestských obchodných spoločností a mestských neziskových organizácií                                                

 B/  Návrh na zmenu členstva v Komisií výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy

15. Diskusia a odpovede na otázky poslancov a obyvateľov

16. Interpelácia

17.  Záver

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka-MsZ-30052024 Veľkosť: 156.3 kB Formát: pdf Dátum: 27.5.2024