Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Upozornenie na udržiavanie trávnatých plôch

Dátum: 23.05.2024
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 270
2 min. čítania

Žiadosť o súčinnosť pri likvidácii burín

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor (ďalej len správny orgán) ako orgán príslušný podľa ust.  § 23 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), upozorňuje na dodržiavanie ustanovení zákona, aby sa tým predišlo zaburineniu a prípadným sankciám voči konkrétnym právnickým a fyzickým osobám pri porušení tohto zákona. 

Týmto žiadame  vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na povinnosti vyplývajúce z ustanovenia  § 3 ods. 1 písm. b) citovaného zákona. 

V prípade zistenia porušovania tohto zákona konkrétnymi fyzickými a právnickými osobami, Okresný úrad v Prievidzi, pozemkový a lesný odbor v rámci správneho konania pristúpi k riešeniu priestupkov a správnych deliktov formou uloženia pokút podľa ust.  § 25 a  § 26 citovaného zákona.