Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2024

SÚBOR
Dátum: 15.05.2024
Autor: Eva Poláková
Počet videní: 88
4 min. čítania
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2024, ktorý bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva, dňa 30. mája 2024.

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2024:

A/ Kontrolná činnosť v II. polroku 2024 bude zameraná na:

 • Zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta Handlová, ako aj majetkom zvereným mestu Handlová do užívania
 • Príjmy a výdavky mesta Handlová
 • Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane VZN mesta Handlová
 • Dodržiavanie interných predpisov mesta Handlová
 • Plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku

B/ Kontrolované subjekty v II. polroku 2024 budú predovšetkým :

 • Mestský úrad Handlová
 • Rozpočtové organizácie zriadené mestom

C/ Oblasti, v ktorých budú v II. polroku 2024 vykonané kontroly

 •  oblasť výkonu samosprávnych funkcií mesta Mestským úradom Handlová,
 • oblasť školstva,
 • oblasť iných kontrol

- kontroly vykonané na základe uznesení MsZ v Handlovej

- kontroly vykonané na základe podnetu primátorky mesta, ak vec neznesie odklad

- kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka 

  dozvedela pri výkone svojej činnosti

 

D/ Predmet kontroly bude predovšetkým :

 • hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami,
 • hospodárenie a využívanie majetku mesta v správe kontrolovaného subjektu,
 • dodržiavanie zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
 • dodržiavanie zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • dodržiavanie zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
 • dodržiavanie zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí,
 • dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • dodržiavanie interných predpisov, smerníc a nariadení.

E/ Plnenie iných úloh hlavnej kontrolórky

1. Vypracovanie Stanoviska k rozpočtu mesta Handlová na rok 2025 a viacročného rozpočtu mesta na roky 2025-2027

2. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v mete Handlová.

3. Kontrola plnenia uznesení MsZ.

 

                                                                                                           Ing. Dana Bedušová

                                                                                                            hlavná kontrolórka mesta

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Plán KČ na II. polrok 2024 Veľkosť: 294.1 kB Formát: pdf Dátum: 15.5.2024