Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie na vedúceho ekonomického oddelenia

SÚBOR
Dátum: 15.05.2024
Autor: Eva Poláková
Počet videní: 71
6 min. čítania
Výberové konanie na vedúceho ekonomického oddelenia

Prihlášky je potrebné posielať do 31. júla 2024

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (ekonomického zamerania výhodou),
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • odborná prax v oblasti ekonomiky, rozpočtu, účtovníctva minimálne v dĺžke 3 roky,
 • prax v  riadiacej funkcii výhodou,
 • znalosť právnych noriem, najmä – zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákonník práce, zákon č.  597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení vrátane nariadenia vlády č. 630/2008, ktorým sa ustanovujú podobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Iné požadované predpoklady:

 • práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint), 
 • manažérske schopnosti, samostatnosť a flexibilita v práci, kreativita, iniciatívnosť,
 • koncepčné a strategické myslenie, komunikačné schopnosti,
 • splnenie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer.

 Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2024

 Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od praxe, https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2022/296/20230901_5446423-2.pdf.  (plat zvýšený o 15% za výkon práce vo verejnom záujme, osobný príplatok v závislosti od plnenia úloh a náročnosti vykonávanej práce, riadiaci príplatok).

 Zamestnanecké výhody, benefity :

Rovnováha medzi prácou a súkromím je pre nás dôležitá. Pre svojich zamestnancov máme pripravené  zaujímavé benefity v zmysle platnej kolektívnej zmluvy :

 •    5 dní dovolenky navyše nad rámec Zákonníka práce,
 •    1 deň  regeneračného voľna,
 •    príspevok až do výšky 3% zo mzdy na tretí dôchodkový pilier,
 •    možnosť vzdelávania a školení,
 •    príspevok na stravovanie,
 •    príspevok na rekreáciu v zmysle zákona.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • doklady o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia (overené kópie),
 • doklad o dĺžke odbornej praxe (napr. pracovná zmluva, pracovný posudok a pod.),
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • vypracovaný vlastný návrh koncepcie činnosti ekonomického oddelenia,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a životopise.

Rámcová náplň práce vedúceho/-cej ekonomického oddelenia:

 • komplexné riadenie, koordinácia činností a kontrola práce ekonomického oddelenia,
 • navrhovanie a aktívne napĺňanie stratégie mesta v súvislosti s plnením úloh v oblasti účtovníctva,
 • príprava materiálov pre zasadnutia a rokovania v orgánoch mesta, 
 • príprava komplexného návrhu programového rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových,
 • kontrola správnosti  vykazovania účtovných výstupov záverečného účtu v nadväznosti na výrok    audítora a jeho  o prerokovanie a schválenie  v mestskom zastupiteľstve.

Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) je potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou najneskôr do 31. júla 2024 do 1600 h na adresu: Mestský úrad,  Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke označenej  heslom: „Výberové konanie – vedúci/a ekonomického oddelenia – neotvárať“.

 Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná výberová komisia tým uchádzačom, ktorí splnia kritériá vyhláseného výberového konania.

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VK vedúci ekonomickeho oddelenia Veľkosť: 133.4 kB Formát: pdf Dátum: 15.5.2024