Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie mesta Handlová

SÚBOR
Dátum: 03.05.2024
Autor: Eva Poláková
Počet videní: 211
5 min. čítania
Výberové konanie mesta Handlová

Riaditeľ - ka ZŠ Morovnianska cesta 

Mesto Handlová so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Morovnianska cesta 1866/55, 97251 Handlová

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky, iné kritéria a požiadavky:
a) kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického
zamestnanca (§10 zákona č. 138/2019 Z. z.), získanie vyžadovaného stupňa vzdelania v príslušnom odbore
vzdelávania alebo študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe (§11 a §12 zákona č. 138/2019 Z. z.) ,
b) zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec
(§39 zákona č. 138/2019 Z. z.),
c) bezúhonnosť (§ 15 zákona č. 138/2019 Z. z. a § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.),
d) zdravotná spôsobilosť, (§16 zákona č. 138/2019 Z. z.),
e) ovládanie štátneho jazyka (§17 zákona č. 138/2019 Z. z.),
f) najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (§3 zákona č. 596/2003 Z. z.).

Ďalšie požiadavky a kritériá:
a) znalosť príslušnej legislatívy pre daný druh a typ školy alebo školského zariadenia
b) riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti ,
c) asertivita, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,
d) aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet),
e) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
f) výhodou je vodičský preukaz skupiny B.
Zoznam požadovaných dokladov:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška),
b) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
c) fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich získané špeciálne znalosti (certifikáty, atestácie, a pod.),
d) profesijný štruktúrovaný životopis,
e) motivačný list,
f) potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
g) písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia-základnej školy v rozsahu maximálne 4 strany,
h) písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
i) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
Funkčné obdobie riaditeľa školského zariadenia je päťročné.
Predpokladaný nástup do funkcie: 01.07.2024
V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie mesto Handlová ako zriaďovateľ školského zariadenia. Výberovou komisiou je rada školy.
Pred vymenovaním navrhnutého uchádzača do funkcie riaditeľa bude uchádzač vyzvaný k predloženiu údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne na dobu funkčného obdobia podmienky v pracovnej
zmluve a určí mu platové náležitosti podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) posielajte alebo osobne doručte najneskôr do 24. mája 2024 do 13.00 hod na adresu Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová. Obálku označte heslom VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ ZÁKLADNÁ ŠKOLA.

Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná rada školy tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného výberového konania.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VYHLASENIE_VK_zs _MC2024 Veľkosť: 415.6 kB Formát: pdf Dátum: 6.5.2024