Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mesto začína s doručovaním rozhodnutí o výške daní a poplatkov

Dátum: 03.05.2024
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 1001
9 min. čítania
Mesto začína s doručovaním rozhodnutí o výške daní a poplatkov

Ak máte aktivované elektronické schránky, rozhodnutia nájdete tam

Rozhodnutia do elektronických schránok slovensko.sk

Mesto Handlová koncom apríla doručovalo rozhodnutia týkajúce sa vyrubenia dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za nevýherné hracie prístroje a poplatku za komunálne odpady do elektronických schránok podnikateľom, právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré majú svoje elektronické schránky na ústrednom portáli verejnej správy: Slovensko.sk aktivované na doručovanie. Ak takúto schránku má obyvateľ aktivovanú, nebude mu doručované rozhodnutie na adresu v listinnej podobe. Mesto upozorňuje, že elektronická schránka nie je emailová adresa.

Rozhodnutia doručované do rúk 

Občanom, ktorí nemajú elektronické schránky aktivované na doručovanie, začínajú od dnes doručovateľky a doručovatelia mestského úradu roznášať v papierovej podobe do vlastných rúk listinné rovnopisy elektronických rozhodnutí o vyrubení miestnych daní a poplatku za komunálne odpady spolu s doložkou o autorizácii.

Platby daní je najlepšie zaplatiť bezhotovostne v termíne splatnosti

Lehoty splatnosti miestnych daní nájdu občania v rozhodnutiach. Mesto občanov žiada, aby prednostne využívali platbu elektronickou formou.

  • Ak používajú internet banking, bezhotovostnú platbu môžu zadať prevodom na účet mesta uvedený v rozhodnutí.
  • Ak majú občania smartfón a aplikáciu svojej banky, postačí naskenovať QR kód uvedený na rozhodnutí. Mesto odporúča, aby mladší rodinní príslušníci, pomohli starším rodinným príslušníkom s bezhotovostnými platbami a následne ich informovali o úhrade alebo im vytlačili potvrdenie o zrealizovaní prevodu.
  • Ak bezhotovostná platba z rôznych dôvodov nie je možná, starším občanom nemôžu pomôcť ich mladší rodinní príslušníci, úhradu je možné vykonať aj na Mestskom úrade v Handlovej (MsÚ) v hotovosti pri platbách do 300 eur zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby za daň a poplatok.

Pokladňa mesta je uzatvorená hodinu pred koncom stránkových hodín

Pri osobnej návšteve MsÚ je potrebné mať rozhodnutie so sebou. V prípade, že si rozhodnutie nedonesiete, čas na vybavenie sa predĺži, nakoľko budete musieť navštíviť tiež odd. daní. Novinkou od tohto roku je možnosť aj na úrade zaplatiť bezhotovostne cez platobný terminál. Pokladne sú dostupné na prízemí MsÚ a majú pracovnú dobu končiacu o hodinu skôr, ako je pracovná doba MsÚ z dôvodu spracovania finančnej hotovosti nasledovne:

Pondelok   7:00 h – 15:00 h

Utorok   7:00 h – 14:00 h

Streda   8:00 h  – 15:00h

Štvrtok   Nestránkový deň

Piatok   7:00 h – 13:00 h

Nikdy neplaťte dane a poplatky pri prevzatí rozhodnutí pri osobnom doručení

Mesto upozorňuje občanov, aby za žiadnych okolností neplatili dane a poplatky pri preberaní rozhodnutia. V prípade, že by sa občania stretli s tým, že od nich niekto bude pýtať peniaze na mieste, ihneď je potrebné kontaktovať hliadku MsP Handlová na tel. čísle 0905 499 384.

Spracúvajú sa tiež výzvy na zaplatenie nedoplatkov a úrokov z omeškania

Spolu s rozhodnutiami k miestnym daniam sa budú roznášať aj výzvy na zaplatenie nedoplatkov a rozhodnutia o vyrubení úrokov z omeškania. Úrok z omeškania, v minulosti označovaný ako penále alebo sankčný úrok sa vyrubuje v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mesto Handlová ako správca dane v súlade s § 156 tohto zákona vyrubí úrok z omeškania, ak daňový subjekt nezaplatí daň alebo splátku dane v lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane, pričom daňou sa podľa cit. zákona rozumejú miestne dane, ako aj miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Úrok z omeškania sa vyrubí z dlžnej sumy dane alebo dlžnej splátky dane a počíta sa za každý deň omeškania s platbou, začínajúc dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti až do dňa platby vrátane. Zákon určuje, že pri výpočte úroku sa použije štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku alebo v deň nasledujúci po dni, v ktorom mala byť splátka dane zaplatená. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%. S účinnosťou od 1. 1. 2024 bolo novelou do tohto paragrafu zákona doplnené ustanovenie, v zmysle ktorého ak dlžná suma dane bola zaplatená, mesto vyrubí úrok z omeškania do jedného roka od konca roka, v ktorom bola táto suma uhradená. V prípade, ak k úplnej úhrade došlo do 31. decembra 2023, úrok z omeškania sa vyrubí najneskôr do 31. decembra 2024. Ak k úhrade dlžnej sumy nedošlo, doteraz platná päťročná lehota na vyrubenie úrokov z omeškania ostáva zachovaná.

Neplaťte zbytočne viac

Mesto pripomína, že zaplatením miestnych daní vo výške a v lehote ustanovenej v doručenom rozhodnutí sa občania vyhnú:

1. vyrubeniu úrokov z omeškania

V zmysle Daňového poriadku za každý deň omeškania s platbou vyrubí správca dane z dlžnej sumy úrok z omeškania.

2. výkonu exekučného konania

Daňové exekučné konanie sa najčastejšie vykonáva zrážkami zo mzdy, z dôchodku a iných príjmov, z účtu daňového dlžníka alebo zadržaním vodičského preukazu. Pri exekučnom konaní, ktorého výkonom je poverený súdny exekútor, platí dlžník aj trovy exekučného konania.

3. zriadeniu záložného práva na nehnuteľnosť daňového dlžníka

S nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom záložného práva, je možné akokoľvek nakladať len s predchádzajúcim súhlasom správcu dane.

4. uverejneniu v zozname daňových dlžníkov mesta

Správca dane, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.

Ak obyvateľovi nebude doručené rozhodnutie do vlastných rúk najneskôr do druhej polovice mája, je pravdepodobné, že má aktivovanú elektronickú schránku na portáli Slovensko.sk a rozhodnutie mu bolo doručené do tejto schránky. Mesto občanov vyzýva, aby si svoje elektronické schránky skontrolovali.

Celkovo mesto spracováva viac ako 16 tis. rozhodnutí o výške dane a poplatku a viac ako 2000 výziev na zaplatenie nedoplatkov. Výška dane  a výška poplatku je schválená v meste Všeobecne záväzným nariadením (VZN), v ktorom sú okrem toho uvedené tiež podmienky uplatnenia si prípadných úľav a ustanovení podmienok, za akých sa poskytujú.