Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odpadové hospodárstvo horúcou témou

VIDEO
Dátum: 16.05.2024
Autor: Jana Paulínyová
Počet videní: 584
22 min. čítania
Odpadové hospodárstvo horúcou témou

Cieľ samosprávy a obyvateľov je rovnaký. Zaviesť postupne spravodlivý systém v poplatkoch 

Predstaviť základné pojmy odpadového hospodárstva, ozrejmiť aktuálnu situáciu čo najširšiemu okruhu obyvateľov, vysvetliť jednotlivé fázy, ktoré musí mesto zaviesť do praxe, zanalyzovať terajší stav a načrtnúť vízie, boli ciele odbornej besedy, ktorú mesto Handlová pripravilo v spolupráci s Regionálnou televíziou Prievidza v apríli.

Prinášame výber z diskusie, celý záznam nájdete na You Tube kanáli RTV Prievidza a spracovanie nájdete v plnom znení na stránke mesta www.handlova.sk na podstránke odpadové hospodárstvo. Za diskusný stôl prijali pozvanie zástupca primátorky mesta Radoslav Iždinský, konateľ spoločnosti HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o. Vladimír Borák a ref. životného prostredia Mestského úradu Handlová  Peter Kerata. Moderovala riaditeľka RTV Prievidza Dana Reindlová a celá relácia trvá do 40 minút.

Na úvod

Na marcovom mestskom zastupiteľstve bola prerokovaná občianska petícia spĺňajúca všetky  zákonom požadované náležitosti podpísaná 1043 obyvateľmi, v ktorej žiadali, aby pre obyvateľov bytových domov bol zavedený množstvový vážený zber odpadu. Poslanci tejto petícii nevyhoveli, pričom zobrali do úvahy stanoviská odborných komisií. Na sociálnych sieťach (nie oficiálnom profile mesta) sa pýtalo viacero pisateľov, prečo na besedu neboli prizvaní zástupcovia petičného výboru, ktorí mestu adresovali petíciu za zavedenie množstvového váženého odpadu. Petícia bola v zmysle zákona riadne prerokovaná na Mestskom zastupiteľstve mesta Handlová 28. marca a bola spracovaná tiež v spravodajstve RTV Prievidza. Zástupcovia petičného výboru nevyužili ponuku RTV Prievidza sa k téme vyjadriť na rokovaní MsZ a neboli spokojní s vybavením petície. Preto podali žiadosť o prešetrenie správnosti postupu prekovania petície na prokuratúru. Prokurátor požiadal mesto o potrebné doklady, ktoré mesto doručí včas a o výslednom stanovisku prokuratúry bude informovať.

Tému odpadov mesto považuje za strategickú

V Handlovej bola vytvorená je špeciálna pracovná skupina, ktorá sa venuje tejto problematike, sleduje aktuálne legislatívne predpisy na dosiahnutie najbližších a strednodobých cieľov. Cieľ petičnej skupiny aj mesta je teda totožný. K nemu sa však mesto musí dopracovať postupnými krokmi.

V polovici roka 2024 bude aktualizované VZN o odpadoch v meste. Čo bude kľúčová zmena v ňom, okrem toho, že ho prispôsobíme platnej legislatíve?  VZN z roku 2016 bolo viackrát doplnkované a pre bežného občana sa už stáva neprehľadné. Preto by sa malo od základov aktualizovať, aby bolo každému občanovi jasné, ako sa s ktorým druhom odpadu v Handlovej nakladá. Mesto už zareagovalo – napr. zber textilu, oleja a pod.

K 1.1.2025 čaká mesto zmena, čo je zavedenie MBÚ (mechanicko-biologická úprava odpadu), čo znamená, že od 1.januára nemôže skončiť odpad na skládke pred tým, aby neprešiel úpravou. Mechanickou úpravou je snaha objem odpadu zmenšiť drtením, odstrániť z neho separovateľnú zložku, napr. kov, ktorá sa dá sekundárne využiť, následne musí prejsť biologickou úpravou. V zmysle analýzy, ktorú mesto vypracovalo vieme, že sa stále sa v odpade nachádza biologická zložka, najmä odpad z kuchyne, a tú musíme stabilizovať, aby nevznikali skleníkové plyny lebo každý odpad produkuje metán.

Ďalšia dôležitá zmena sa týka podnikateľských subjektov

Pri analýze odpadového hospodárstva v meste, ktorý spracoval Inštitút cirkulárnej ekonomiky z Bratislavy,  sa prišlo na to, že oblasť podnikateľov nemá mesto ošetrenú. Jedným z najzásadnejších krokov preto musí byť zavedenie množstvového váženého zberu pre podnikateľov. Ide o legislatívnu povinnosť mesta, ak o to podnikatelia požiadajú. Niektorí tak už urobili. Mesto bude musieť všetkých podnikateľov v meste kontaktovať a so všetkými si dohodnúť spoluprácu. Spoločnosť Hater-Handlová s.r.o. už realizuje v okolitých obciach zvoz na tomto princípe a je teda pripravená pokryť všetkých podnikateľov v meste Handlová. Potrebný je citlivý prístup, nakoľko nie je podnikateľ ako podnikateľ a každý produkuje iný odpad a v inom množstve podľa predmetu podnikateľskej činnosti.  Prvotným cieľom bude identifikovať akému podnikateľovi aká nádoba patrí. V prvom roku sa mesto bude venovať zberu dát, aby sa vedelo každému podnikateľskému subjektu na mieru nastaviť zber. Postupnými krokmi sa mesto dopracuje k váženému zberu, čo je aj víziou Európskej únie o fungovaní v členských štátoch.

V súvislosti s legislatívou je dôležité vysvetliť si termíny

Paušálny poplatok –je terajší spôsob platby za komunálny odpad v Handlovej, každý jeden obyvateľ tvoriaci odpad alebo podnikateľ na počet svojich zamestnancov platí stanovený poplatok za odpad na území mesta.

Množstevný (kontajnerovo intervalový) zber- každá osoba si bude môcť vybrať veľkosť zbernej nádoby podľa počtu osôb v domácnosti a interval zvozu (minimálny a maximálny, raz za mesiac, raz/ dvakrát za týždeň) Stanoveniu správneho intervalu predchádza analýza správania konkrétnej rodiny,  koľko odpadu vyprodukujú vzhľadom na ich spôsob fungovania a separovania- preto si mesto necháva rok na prípravu, aby dôsledne zanalyzovalo správanie všetkých a aby pripravilo správnu veľkosť nádoby .

Množstevný vážený zber- rovnako ide o množstevný zber odpadu, avšak pri ňom zisťujeme aj  hmotnosť odpadu, ktorý sa nachádza v nádobe špeciálnym zariadením. Predchádzať tomu musia kroky konkrétnej identifikácie nádoby a pôvodcu odpadu. Čím menšia obec, tým sa dá lepšie zaviesť tento druh zvozu, pretože je detailnejšie zmapované správanie jednotlivých tvorcov odpadu. Vzhľadom na veľkosť nášho mesta, by bolo teraz ešte príliš komplikované sa púšťať do množstevného váženého zberu odpadu.

Mesto chce odsledovať ako sa tento systém otestuje v okolitých obciach handlovskej doliny. Budúci rok už budeme vedieť výsledky prostredníctvom spoločnosti Hater a budeme viac pripravení. Zvoz z rodinných domov funguje v inom režime ako bytovky, sídliská. Keďže chce mesto dosiahnuť, aby odpady boli nastavené spravodlivo pre väčšinu obyvateľstva, bude musieť byť zavedený na celom území rovnaký spôsobom.

Aká je vízia postupných krokov? Začneme množstvovým zberom

„Všetko bude záležať od toho, akým spôsobom štát pristúpi k tejto problematike. Samosprávy sú dlhodobo tlačené do veľkej improvizácie, nakoľko sa niektoré zákony prijímajú a  vzápätí rušia a existujú výnimky, takže pre samosprávy je ťažké sa zorientovať v takomto prostredí. Zástupcovia mesta očakávajú od vlády, aby prijala dlhodobú stratégiu, akým spôsobom sa budú správať mestá,“ uviedol Radoslav Iždinský. Ako ďalej uviedol, budúci rok by sme mali pokračovať v tom systéme, ktorý máme nastavený aj teraz. Poplatok vypočítame na základe predpokladu nákladov. Ten by sa mal automaticky o niečo zvýšiť. Nebudeme ľuďom klamať, že sa zníži, pretože produkcia odpadu je z roka na rok vyššia. Budúcoročný cieľ je pokračovať v tomto paušálnom systéme na území mesta, identifikovať a očipovať všetky nádoby, identifikovať všetkých podnikateľov na území mesta. To znamená, že keď si dobre mesto spraví túto prípravu, v ďalších rokoch bude môcť pristúpiť k množstevnému váženému zberu, všetko závisí aj od toho, aká bude legislatíva na úrovni štátu a ako bude mesto ekonomicky silné na tento krok, aby mohlo legislatívne predpisy aplikovať na našom území v praxi.

Aký je proces predprípravy, tzv. očipovanie nádob v praxi?

Podľa konateľa HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. Vladimíra Boráka, je dôležitá koordinácia oboch strán: Hateru a mesta, potrebné sú dáta od samosprávy,  ktoré sa spracujú v systéme. Pracovník Hateru musí výjsť do terénu priamo k nádobe, kde fyzicky namontuje čip na správne miesto, nemôže byť umiestnený kdekoľvek , pretože by sa nedokázal správne zosnímať a identifikovať. Rozdiel je aj v tom, či je nádoba plechová alebo plastová, to je dôležité pri váženom zbere. Cez čítačku kódov sa identifikuje poplatník, nádoba, GPS súradnice a adresa. Tieto dáta sa prenesú do systému ako vstupné dáta poplatníka. Tým sa urobí aj inventúra všetkých nádob v meste, spresní sa ich počet a ich stav. Toto bude trvať nejaký čas. Výhodou je, že v Handlovej sme už pred nejakým časom začali, preto nezačneme od nuly. V prvom kroku je teda nutné skontrolovať všetky nádoby a očipovať ich. Ide zhruba 2500-3000 nádob.  Potom začne samotný zber dát. Vozidlo musí byť vybavené určitým systémom, v našom prípade pôjdeme do množstevného zberu, to znamená, že stačí nám jednoduchší systém, nepotrebujeme na vozidle tenzometre a váhy. (aj keď máme na Hateri aj také vozidlá).  Akonáhle sa začne so zberom dát, začnú sa ukazovať rôzne anomálie a to si vyžaduje návštevu technika v teréne, aby určil prečo zmeny a anomálie vznikajú. Tieto sa postupne budú odstraňovať a  doladíme systém. Následne až môžeme v ostrom systéme začať vyhodnocovať dáta.

Vieme odhadnúť ako dlho by mohla táto prípravná fáza trvať a aké sú predpokladané náklady?  Konateľ Hater-u hovorí, že všetko závisí od množstva nádob. Vieme koľko stojí jeden či a jednotlivé zariadenia, ktoré je nutné namontovať na vozidlá . Čas montáže závisí od počtu pracovníkov na to vyčlenených, predpokladáme, že za mesiac s tromi ľuďmi sa to dá zvládnuť.

Dokedy by mesto rado prvú fázu zrealizovalo?

„Tento rok by sme mali identifikovať počet nádob, objem nádob, identifikovať počet podnikateľov a parametre ich potrieb,“hovorí zástupca primátorky. Pri podnikateľov by bolo ideálne, keby sme už od budúceho roka dokázali fungovať na novom systéme. Zo začiatku ako pri každom novom systéme bude potrebné doladiť detaily a až keď bude toto fungovať na tej úzkej skupine poplatníkov- podnikateľov, môžeme to preniesť na veľkú skupiny ostatných obyvateľov. Z toho vyplýva, že skôr ako o dva roky nebude zavedený množstevný zber pre obyvateľov. Systém by mal rovnako fungovať pre všetkých obyvateľov, aj rodinne domy s menšími nádobami, aj bytovky s veľkými zbernými nádobami. Mesto chce dať šancu, aby mali všetci rovnakú štartovaciu pozíciu, chce nastaviť systém čo najviac spravodlivo.

Obyvatelia očakávajú, že keď sú zodpovední a s odpadom nakladajú podľa  pravidiel a separujú, mohol by byť ich poplatok za odpad nižší. Sú to realistické očakávania?

Referent životného prostredia spresňuje, že hovoríme o vyprodukovanom komunálnom odpade, ktorý skončí či už v plechovej alebo plastovej nádobe, ale máme tu rôzne ďalšie záležitosti v meste, ktoré sa týkajú odpadu a na ktoré sa musíme solidárne zložiť. Cez médiá sa šírila osveta, že čím viac budeme triediť, tým budú poplatky za odpad nižšie, čo nie je celkom tak. Zabudlo sa povedať, že musíme znižovať odpad, ktorý končí na skládke, musíme tvoriť menej odpadu a zabudlo sa povedať, že nás dobehnú zmeny v odpadoch ako je práve zavedenie mechanicko-biologickej úpravy, ktorá násobne zväčší poplatok za smeti a keby sme aj neviem ako chceli byť solidárni, nie je možné, aby došlo k zníženiu ceny alebo aby sme ostali na tej úrovni poplatku ako sme teraz.

„Celkovým cieľom SR je do roku 2035 mať mieru vytriedenia vo výške 60 percent a teda percento odpadu uloženého na skládke by malo byť pod 10 percent. Momentálne sme v úplne iných číslach, mieru vytriedenia máme na úrovni 44, aj keď v roku 2018 sme mali 23 percent, takže ideme tým správnym smerom. Otázka je či dokážeme udržať tempo a či sa dokážeme zlepšovať do tej miery, že  roku 2035 sa priblížime tej očakávanej miere. Všetky kroky, ktoré robíme, by mali smerovať k tomuto cieľu. A či môžu obyvatelia očakávať menšie poplatky pri váženom zbere? Uvedomiť si musíme, že ten paušálny- fixný poplatok je pomerne veľké číslo. A samozrejme, cieľom je pri vážení odlíšiť jednotlivé domácnosti. Ale to nebude na úrovni desiatok percent, nechceme, aby ľudia mali očakávania, že to bude iné číslo ako má môj sused. Fixné náklady budú stále pomerne vysoké a len istá miera, uvidíme aká presne, na základe predprípravy, bude robiť rozdiel. Bude to len symbolické, nie zásadné číslo,“ uzavrel zástupca primátorky.  

Čo všetko je v balíku odpadového hospodárstva v meste Handlová?

„V zmysle legislatívy je komunálny odpad všetok odpad, ktorý pochádza z činnosti fyzických osôb,“ informuje ref. životného proestredia. Všetko, čo doma vyprodukujeme, sú všetky prúdy odpadu, plast, sklo, už druhý rok zbierame kuchyňu, čo je značne zvýšený náklad, prichádza textil, ktorý už máme podchytený. Problém je aj v tom, že nie všetky kontajnery dokážeme uzavrieť, v centre mesta uzatvorené kontajnery nemáme. Čiže aj náklady na zber niekde v centre (z verejných priestranstiev) sa budú musieť premietnuť do poplatku , to je tá spomenutá fixná zložka. Pri čiernych skládkach, keď sa nezistí páchateľ tak pri zmesovom komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade je povinná zneškodniť ho obec. Čiže aj na to sa skladáme všetci. Preto sa mesto obáva priskoro zaviesť množstevný zber, lebo ako vieme zo skúseností iných obcí, hrozí odpadová turistika a vznik čiernych skládok. A je jedno, či budem mať ja kontajner zatvorený, keď mi za domom vznikne čierna skládka, ktorej zlikvidovanie sa rozráta na všetkých obyvateľov mesta. Tu je potrebný nástup osvety.

Konateľ Hater -u dopĺňa že v balíku odpadového hospodárstva je veľkoobjemový zber, ktorý máme v Handlovej nadštandardný. Zákon hovorí o jarnom a jesennom upratovaní, to znamená, že dva razy do roka by sme mali rozmiestniť po meste kontajnery. V Handlovej je rozmiestnených na základe požiadavky mesta 4x do roka 50 kontajnerov. Čiernych skládok tak vzniká ďaleko menej, na druhej strane náklad na to je relatívne veľký. Handlovčanom akoby uniká porovnanie, že kdekoľvek inde ten veľkoobjemný zber v takomto rozsahu nemajú. Ďalšie náklady sú so zneškodňovaním nebezpečných látok. Každý kto doma niečo robil a ostali mu obaly z nebezpečných látok , napr. stará náterová hmota, odnesiete to do zberného dvora a následne sa to posunie oprávnenej organizácii na zneškodnenie.  Náklady na zneškodnenie 1 tony takýchto odpadov sú rádovo v stovkách eur za tonu. Týchto ďalších vecí, ktoré bežný občan nevidí, je veľmi veľa. A to sú náklady, ktoré sa v značnej miere započítavajú do vyrubených poplatkov. Za tento druh komfortu, že každú zložku odpadu, ktorú vyprodukujeme, máme kam zaviesť,  platíme. Čím budeme zložiek produkovať viac, tým viac nás to bude stáť.

Platíme veľa alebo málo?

„V Handlovej je poplatok za komunálny odpad stanovený vo výške 0,1234 na deň za obyvateľa. To znamená, že je nižší ako poplatok za plastovú fľašu odovzdanú do zberu. Ak každý deň odovzdám 1 fľašu za celý rok dostanem výšku ročného poplatku, ktorý mesto vyrubuje svojim obyvateľom, porovnáva zástupca primátorky relatívnosť výšky poplatku. Podľa ref. životného prostredia morálna zodpovednosť ako občana nekončí  tým, že zavrieme nádobu na odpad a už sa nestaráme. Pri rodinných domoch si každý majiteľ udržuje poriadok. Problém je pri bytovkách, kde je tendencia opakovať zlé návyky susedov. Učme sa tie lepšie návyky napodobňovať, eliminujme produkciu obalov, berme si tie lepšie príklady. Musíme začať každý sám od seba, pokiaľ si toto uvedomíme, tak odpadu začne byť naozaj menej. Je priestor, aby sme začali s výchovou našich detí , na rôznych exkurziách a apelovať na starších ľudí cez deti. Je to o enviromentálnej gramotnosti, je potrebné začať každý od seba, byť zodpovedný za to, čo sám vyprodukujem a nepoukazovať len na druhých.

Zástupca primátorky doúveruje odborným zamestnancom: „V meste máme odborných zamestnancov, ktorí sa venujú téme odpadového hospodárstva a navrhované riešenia, ktoré zástupcovia mesta prezentujú na verejnosti, sú  návrhy odborníkov. Akceptujme navrhované riešenia a individuálne názory prispôsobme odporúčaniam odborníkov. V meste žijeme ako jedna spoločnosť, všetci sme zodpovední za to, koľko odpadu produkujeme a aké sú výsledky nášho odpadového hospodárstva. Dôvera, zodpovednosť a disciplína...

EP+JP

Ilustračné foto: JP

 

Video