Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie na príslušníka Mestskej polície Handlová

Dátum: 10.04.2024
Autor: Eva Poláková
Počet videní: 267
5 min. čítania
Výberové konanie na príslušníka Mestskej polície Handlová

Prihlášky je potrebné posielať do 7.júna 2024.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky, iné kritéria a požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
 • vek minimálne 21 rokov,
 • bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • dobrý zdravotný stav, fyzická zdatnosť a duševná spôsobilosť na plnenie úloh mestskej polície,
 • vodičské oprávnenie min. skupiny B,
 • komunikačné zručnosti,
 • osobnostné predpoklady – schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania, schopnosť pracovať v tíme, zodpovednosť vo verejnom záujme,
 • práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom)
 • znalosť cudzieho jazyka (AJ, NJ) minimálne na úrovni stredne pokročilý (B1),
 • samostatnosť, flexibilita

Ďalšie podmienky, ktorých splnenie je výhodou:

osvedčenie o odbornej spôsobilosti v súlade so zákonom SNR č.564/1991 Zb.. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zbrojný preukaz na držanie zbrane a streliva za účelom výkonu činnosti príslušníka MsP.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2024

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 20220701_5425454-2.pdf (slov-lex.sk)

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • motivačný list,
 • doklady o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia (overené kópie),
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti na výkon činnosti príslušníka MsP nie staršie ako jeden mesiac,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a životopise,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

Informácie o pracovnom mieste:

 • výkon činností vyplývajúcich zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení,
 • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátorky,
 • objasňuje priestupky,
 • plní úlohy na úseku prevencie

Podmienkou prijatia je:

 • splnenie požiadaviek vyššie uvedených požiadaviek,
 • včasné doručenie žiadosti,
 • úspešné absolvovanie ústneho pohovoru,
 • úspešné absolvovanie diktátu a slohu zo slovenského jazyka,
 • úspešné absolvovanie fyzických testov.

Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) je potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou najneskôr do 7. júna 2024 do 14:00 h na adresu: Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke označenej heslom: „Výberové konanie – príslušník mestskej polície – neotvárať“.

Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná výberová komisia tým uchádzačom, ktorí splnia kritériá vyhláseného výberového konania. Pred uzavretím pracovného pomeru bude vybraný uchádzač vyzvaný k predloženiu údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov.