Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zápis do prvého ročníka základnej školy

SÚBOR
Dátum: 08.04.2024
Autor: Eva Poláková
Počet videní: 289
5 min. čítania
Zápis do prvého ročníka základnej školy

10.apríla v čase 8:00-17:00h základné školy privítajú svojich budúcich prvákov  

USMERNENIE K PRIJÍMANIU DETÍ NA VZDELÁVANIE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

  • Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Výnimočne možno prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, ale  vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.
  • Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca preukazuje „potvrdením“ príslušnej materskej školy.
  • Rodič dieťaťa alebo iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia (ďalej len „zákonný zástupca“) je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).
  • Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Spádovými základnými školami sú len základné školy zriadené obcou/mestom. „Spádovosť“ sa netýka cirkevných ani súkromných základných škôl a ani základných škôl zriadených regionálnymi úradmi školskej správy.

Termín a spôsob prijímania prvákov

  • V stredu 10. apríla 2024 od 8:00 do 17:00 v priestoroch školy,  osobne zákonný zástupca s dieťaťom absolvuje zápis.
  • Ako prihlášku môžete využiť elektronický formulár zverejnený na webovom sídle každej základnej školy od 10.apríla do 17.apríla 2024, zákonný zástupca si môže vyzdvihnúť tlačivo aj osobne v základnej škole a následne po vyplnení a podpísaní, ho doručí do školy, najneskôr do 17.apríla 2024.

Prihláška dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole

Základná škola vyžaduje pri zápise:

  • osobné údaje o dieťati (meno, priezvisko a rodné priezvisko v tvare totožnom ako na rodnom liste, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť)
  • osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu (titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresa bydliska a druh pobytu, kontakt na účely komunikácie)

Dôležité: Zároveň poukazujeme na skutočnosť, že podľa § 11 ods. 6 písm. a) siedmeho bodu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) základná škola získava a spracúva na účely výchovy a vzdelávania aj údaj o materinskom jazyku. 1 ) Tento údaj však podľa § 20 ods. 4 školského zákona nie je náležitosťou žiadosti o prijatie, ale takto získanú informáciu následne základná škola využije pri zbere údajov do RIS k 15. septembru 2024.

Rozhodnutie o prijatí do základnej školy

O prijatí na základné vzdelávanie do základnej školy rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna 2024 a spolu s rozhodnutím o prijatí archivuje aj prihlášku. Riaditeľ základnej školy do 30. júna 2024 zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt s údajmi podľa § 60 ods. 2 školského zákona.

 

Pozvánky jednotlivých základných škôl si môžete pozrieť v súboroch na stiahnutie nižšie.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
zapis ZS Morovnianska Veľkosť: 80.2 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2024
zapis ZS Skolska Veľkosť: 313.2 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2024
zapis ZS Mierove namestie Veľkosť: 1 MB Formát: pdf Dátum: 8.4.2024