Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Správa o vykonanej kontrole hlavnej kontrolórky mesta

SÚBOR
Dátum: 03.04.2024
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 96
3 min. čítania
Správa o vykonanej kontrole hlavnej kontrolórky mesta

Prevody majetku mesta v roku 2023 so všeobecnou hodnotou
majetku nad 20 000,- €,

Predmet kontroly: Dodržanie zákona o majetku obcí pri prevode nehnuteľného majetku mesta, ktorého všeobecná
hodnota majetku prevýšila 20 000,- €.

Výsledok kontroly:
Mestské zastupiteľstvo v Handlovej na svojom zasadnutí konanom dňa 30. marca 2023 okrem iného schválilo:
Uznesenie MsZ č. 121.

MsZ Schvaľuje:
Predaj prebytočného majetku mesta-nehnuteľnosti pozemkov v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu č. 252/2022 vyhotoveného GEOMAP Prievidza, s.r.o dňa 31.10.2022 a to parcela C-KN č. 146/1 – trvalý trávny porast o výmere 2 301 m2 a parcela C-KN č. 149/6 – trvalý trávny porast o výmere 167 m2 podľa §9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu užívania na základe nájomnej zmluvy s mestom na účel udržiavania trávneho porastu, za účelom výstavby rodinného domu, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v prospech občana mesta Handlová za kúpnu cenu 10,00 €/m2 t.j. 24 680,00 € ( Príloha č. 1 Cenová mapa k Zásadám
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Handlová schválených MsZ 26.3.2021).

Uvedenému prevodu majetku predchádzalo:
1. Žiadosť občana mesta o kúpu pozemku
2. MsZ na svojom zasadnutí dňa 31.3.2022 sa uvedenou žiadosťou zaoberalo avšak na základe poslaneckého návrhu bol predmetný bod stiahnutý z rokovania MsZ z dôvodu preverenia v akom rozsahu ráta Družstvo Farná s využitím územia v Novej Lehote pri plánovanom investičnom zámere výstavby rekreačno-rezidenčného komplexu.
3. Dňa 26.4.2022 požiadalo mesto Handlová listom o vyjadrenie Poľnohospodárske družstvo Farná a dňa 23.9.2022 bola odoslaná odpoveď žiadateľovi o kúpu pozemku - s informáciou ďalšieho postupu pri realizovaní odpredaja pozemkov.
4. Dňa 9.1.2023 mesto obdržalo novú žiadosť o kúpu pozemkov spolu s geometrickým plánom a znaleckým posudkom.
5. Uznesenie MsZ č. 86 zo dňa 26.1.2023 MsZ Schvaľuje.
a) Zámer predaja prebytočného majetku mesta
b) Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Kúpna zmluva č. 3/2023 uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi Predávajúcim Mesto Handlová a Kupujúcim občanom mesta Handlová bola podpísaná aj zverejnená 26.4.2023. Zmluva nadobudla účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení t.j. 27.4.2023.

Celé znenie kontroly nájdete nižšie v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Správa o vykonanej kontrole Veľkosť: 190.1 kB Formát: pdf Dátum: 3.4.2024