Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pri riešení problému šikany je dôležitý individuálny prístup a starostlivosť odborníkov

Dátum: 02.04.2024
Autor: Eva Poláková
Počet videní: 551
9 min. čítania
Pri riešení problému šikany je dôležitý individuálny prístup a starostlivosť odborníkov

Prečítajte si rozhovor s preventistkou Luciou Chudou

V dnešnej dobe slovo šikana  je skloňované z každej strany. Vidíme ju v televíznych  správach, čítame o nej v novinách, bohužiaľ o nej počujeme aj priamo doma od detí. Je postrachom v priamej aj nepriamej forme. Najhoršie je, keď sa o nej dozvedáme neskoro a zaplavia nás výčitky, ako sa jej dalo predísť.

Na tému šikana sme sa rozprávali so zástupkyňou  náčelníka Mestskej polície Handlová, ktorá je aj koordinátorkou prevencie, Luciou Chudou. Lucia pravidelne navštevuje handlovské školy ako aj školy v handlovskej doline s cieľom v dostatočnom predstihu rozprávať o tejto téme a predchádzať tak jej nástrahám. Pravidelnými stretnutiami so žiakmi ako aj s pedagógmi si buduje vzťah zameraný na dôvere a porozumení.

Prevenciu ste začali na mestskej polícii intenzívnejšie riešiť cez projekt.

Prevencia sa vedie duchu udržiavania projektu „Buď dobrý kamarát šikanu, nikto nemá rád.“, ktorý v roku 2023 bol jedným z úspešných projektov mesta Handlová. Dostatočná prevencia nielen pre žiakov, pedagógov, ale aj rodičov je jednou z možností ako násilie formou šikany dokážeme zachytiť v jej začiatkoch a tak takmer okamžite začať pracovať s obeťou, s agresorom ale aj s publikom a poskytnúť tak potrebnú intervenciu.

Rozmach šikany a kyberšikany je veľmi citlivou témou, akoby sa malo postupovať?

Spolupráca medzi rodičmi, triednymi učiteľmi a riaditeľom by mala byť aktívna a prvoradá. Štatutári, školskí psychológovia presne vedia ako postupovať a vedia riešiť takého problémy s orgánmi sociálnej ochrany detí, sociálnym oddelením mesta, mestskou a štátnou políciou.

Keď už sa takáto situácia stane, ako má škola zareagovať?

Dôležité je správne vyhodnotiť vzniknutú situáciu priamo učiteľom, ak je odhalená v triede. Problémy netreba bagatelizovať a ku každému náznaku šikany pristupovať zodpovedne. Bezprostrednosť posunu prvotnej informácie od učiteľa k riaditeľov a rodičom je najdôležitejšia, pokiaľ šikanu spozoruje učiteľ.

Problém nastane, ak sa situácia hneď adekvátne nerieši a dieťa, ktoré sa stalo obeťou šikany začne trpieť pocitom strachu a nepochopenia. Potom môže nastať následná nedôvera voči učiteľom, strach z kolektívu,  v dieťati sa ukotví nedôvera, nechuť  navštevovať školu a môžu sa pridružiť zdravotné  a psychické problémy. Ja vidím veľké opodstatnenie zriadenia podporných tímov na školách, ktoré dokážu vo veľmi krátkom čase pracovať s obeťou a agresorom a navrhnúť opatrenia.

Kto je na škole tou osobou, ktorá vie podať pomocnú ruku?

Pri riešení takéhoto problému je dôležitý individuálny prístup  a starostlivosť odborníka. V školách je ním školský psychológ, či sociálny pedagóg, podporný tím, ale aj riaditeľ školy či triedny učiteľ. Následne je možnosť posunu podľa individuálnej potreby k psychológovi, detskému psychiatrovi alebo sa kontaktuje zdravotnícke zariadenia, či mimovládna organizácia.

Ako citlivo analyzovať problém s obeťou ?

Každé dieťa je iné, ale triedny učiteľ  pozná svoj kolektív a má vybudované užšie vzťahy. V rámci hodín etickej výchovy je priestor venovať sa takýmto témam preventívne. V kolektíve je dôležitá práca so sebareflexiou, nadobudnutím sebavedomia u obeti, sebapoznávanie spolužiakov, rešpektovanie jeden druhého, či hovorenie o pocitoch. Spoluprácu treba nadviazať aj s rodičmi, pri riešení už konkrétneho prípadu zvolať mimoriadne rodičovské združenie, konkrétne pomenovať problém, ktorý sa vyskytol a poskytnúť adekvátnu pomoc, aby aj rodičia vedeli doma správne pracovať so svojim dieťaťom.

Ako sa rieši agresor? Na jeho výchove a rozvoji osobnosti musí zapracovať hlavne rodina, je nápomocná aj škola?  

Prácu s agresorom tiež nemožno podceňovať. Je potrebné skúmať čo viedlo agresora k takému správaniu, aby úmyselne spôsoboval niekomu bolesť na duši alebo telesnú bolesť.  Zákonným zástupcom sa odporúča vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť centra. Pokiaľ sa šikana bude riešiť na pôde školy mimo iných inštitúcií, je potrebné voči agresorovi vyvodiť adekvátne výchovné opatrenie.

Pri zopakovaní a pokračovaní správania agresora voči obeti je potrebná konzultácia s políciou a úradom práce sociálnych vecí a rodiny, odborom sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Preloženie agresora do inej triedy neznamená, že je problém vyriešený. S agresorom je nutné pracovať a zisťovať, čo ho vedie k tomu, aby spôsoboval okoliu bolesť či strach. To by som však nechala na odborníka psychológa, nakoľko je nutné podchytenie  problému v začiatkoch a preskúmanie do hĺbky. Čo sa týka školského prostredia, odporúčam zvýšiť dozor v konkrétnej triede, kde sa agresor nachádza. Ak agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, môže ho riaditeľ školy okamžite vylúčiť z vyučovania umiestnením do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Bezodkladne sa privolá zákonný zástupca, zdravotná pomoc a polícia. Ak rodič nespolupracuje, zavolá sa službu konajúca pracovníčka z oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Otvorili ste tiež komunikáciu s rodičmi?

Prvý marcový deň bol venovaný PR aktivite pre rodičov, kde som v spolupráci so Základnou školou Mierové námestie zorganizovala vzdelávanie na tému „Ako rozpoznať, že Vaše dieťa sa stalo obeťou šikany?“ Viac ako 90 minút som venovala rodičom a diskutovala som s nimi na problematiku šikany a kyberšikany. Prezreli sme spoločne videá, ktoré boli natočené podľa skutočných udalostí a mnohí rodičia boli zhrození čo sa v spoločnosti deje a ako si dokážu deti veľmi ubližovať.

Keď to zhrnieme, čo je hlavnou prioritou prevencie tohto všetkého?

Všeobecne treba eliminovať agresivitu a šikanovanie na školách, v kolektívoch. Pre pocit bezpečia, aby sa žiaci nesnažili vyhýbať vyučovaniu, aby sme hovorili o problémoch  a hľadali riešenia, aby sme mali dostatok porozumenia, aby sme nepodliehali emóciám  a aby nikto nikomu neubližoval. Verím, že spoločne sa podarí potlačiť negatívne protispoločenské dianie a naše školy budú naďalej bezpečným miestom pre naše deti.                                                                                              Zhovárala sa EP