Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Predveľkonočné rokovanie poslancov sa začne dnes o 14.00h

VIDEO
Dátum: 28.03.2024
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 858
2 min. čítania
Predveľkonočné rokovanie poslancov sa začne dnes o 14.00h

13. zasadnutie poslancov MsZ sa bude konať vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ

Primátorka mesta, Mgr. Silvia Grúberová v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvoláva 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2022 - 2026, ktoré sa bude konať vo štvrtok 28. marca 2024 o 14,00h 

Rokovanie je možné sledovať naživo na kanáli YouTube RTV Prievidza. Odkaz na video bude dostupný po 14tej hodine. 

PROGRAM:
1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Nakladanie s majetkom mesta

4. Informatívna správa o činnosti Obecnej školskej rady za rok 2023

5. Informatívna správa o činnosti Rady seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov za rok 2023 v zmysle čl. III, ods. 9, písm. e) Štatútu (súčasť VZN mesta Handlová č. 6/2022)

6. Návrh na zrušenie transparentných účtov mesta

7. Rozpočtové opatrenie – 2. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2024

8. Informácia o vykonaných kontrolách

9. Prešetrenie petície „K zavedeniu množstvového zberu komunálneho odpadu od obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch“

10. Prešetrenie petície „Za umožnenie parkovania na vozovke pred rodinnými domami“

11. Úplné znenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Handlová v zmysle prijatého poslaneckého návrhu zo dňa 27.02.2024

12. Rôzne
A/ Informácie o výsledkoch volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024
B/ Informácie o organizačno-technickom zabezpečení volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024
C/ Nominácie do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA – BOJNICE
D/ Zmena členstva v Komisií výstavby, ÚP, životného prostredia a dopravy

13. Diskusia a odpovede na otázky poslancov a obyvateľov

14. Interpelácia

15. Záver

Video