Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mesto vyhlásilo výberové konanie na vedúceho ekonomického oddelenia

SÚBOR
Dátum: 13.03.2024
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 1012
5 min. čítania
Mesto vyhlásilo výberové konanie na vedúceho ekonomického oddelenia

Žiadosti o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať do 2. apríla 2024

Mesto Handlová vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miesta vedúci/vedúca ekonomického oddelenia Mestského úradu v Handlovej. Pozícia sa bude obsadzovať na trvalý pracovný pomer s nástupom od 1. mája 2024.

Náplň práce vedúceho prípadne vedúcej ekonomického oddelenia bude komplexné riadenie, koordinácia činností a kontrola práce ekonomického oddelenia. Tiež navrhovanie a aktívne napĺňanie stratégie mesta v súvislosti s plnením úloh v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva a výstupov účtovníctva. Súčasťou agendy je aj príprava odborne spracovaných materiálov pre zasadnutia a rokovania v orgánoch mesta, vrátane vypracovávania návrhov všeobecne záväzných nariadení mesta, ďalej príprava komplexného návrhu programového rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií v oblasti školstva a sociálnych služieb, spracovanie záverečného účtu, úprav rozpočtu, monitorovacích správ rozpočtu a sledovanie čerpania rozpočtu na mesačnej báze.

Celá náplň práce je k dispozícii na prečítanie v prílohe tejto správy.

Medzi kvalifikačné a osobitné požiadavky patrí 

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • odborná prax v oblasti ekonomiky, rozpočtu, účtovníctva minimálne v dĺžke 3 roky,
 • prax v riadiacej funkcii podmienkou,
 • znalosť právnych noriem, najmä – zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákonník práce, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení vrátane nariadenia vlády č. 630/2008, ktorým sa ustanovujú podobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Ďalšie požiadavky na kandidáta, ktorý by mal záujem sa zúčastniť výberového konania sú okrem iného práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, práca s internetom). Dôležité budú tiež manažérske schopnosti, samostatnosť a flexibilita v práci. Kandidát by mal určite mať koncepčné a strategické myslenie a dobré komunikačné schopnosti.

 

ČO MÁ OBSAHOVAŤ ŽIADOSŤ A KAM JU ZASLAŤ? 

V prípade záujmu o pozíciu vedúceho/vedúcej ekonomického oddelenia je potrebné zaslať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s

 • dokladom o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia (overené kópie)
 • dokladom o dĺžke odbornej praxe (napr. pracovná zmluva, pracovný posudok a pod.)
 • profesijným štruktúrovaným životopisom
 • vypracovaným vlastným návrhom koncepcie činnosti ekonomického oddelenia
 • čestný, vyhlásením o bezúhonnosti
 • čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestným vyhlásením o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a životopise

Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) je potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou najneskôr do 02. apríla 2024 do 1300 hod. na adresu: Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke označenej heslom : „Výberové konanie – vedúci/a ekonomického oddelenia – neotvár

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Výberové konanie - vedúci eklonomického oddelenia 2024 Veľkosť: 196.3 kB Formát: pdf Dátum: 13.3.2024