Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mesto vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta

SÚBOR
Dátum: 01.03.2024
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 599
4 min. čítania
Mesto vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta

Prihlášky s prílohami môžu kandidáti doručiť do 27. 3 2024 do 16.00 hod. Voľba sa bude konať 11. apríla 2024

Funkciu hlavného kontrolóra zriaďuje mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov. Hlavného kontrolóra volí do funkcie mestské zastupiteľstvo na 6 - ročné funkčné obdobie. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Pri svojej činnosti sa riadi Štatútom mesta a ostatnými záväznými právnymi predpismi. Vzhľadom na blížiace sa ukončenie aktuálneho funkčného obdobia  hlavného kontrolóra, mesto Handlová vyhlasuje voľbu nového a určuje podmienky na zaradenie kandidátov do voľby. 

Podmienky zaradenia do voľby hlavného kontrolóra – prihlášky a jej prílohy

Záujemcovia o post hlavného kontrolóra mesta Handlová môžu mestu doručiť prihlášku s povinnými prílohami maximálne do 27. marca 2024 do 16.00 h. Prihláška musí byť podaná písomnou formou na adresu Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra mesta Handlová  - NEOTVÁRAŤ“ a musí obsahovať:

  • osobné údaje kandidáta, t.j. meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (email, telefónne číslo),
  • povinné prílohy: profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, a to meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska osoby, ktorej sa žiadosť týka, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, pohlavie, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
  • overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Handlová v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Akým spôsobom bude vykonaná voľba hlavného kontrolóra?

Na základe uznesenia č. 432 schváleného poslancami MsZ, zo dňa 27.2.2024, bude voľba hlavného kontrolóra vykonaná tajným hlasovaním poslancami zastupiteľstva. Každému kandidátovi bude pred hlasovaním pridelených 5 minút na svoju prezentáciu, pričom poradie ich vystúpení sa určí losovaním. Deň konania Voľby hlavného kontrolóra mesta Handlová je určený na štvrtok 11.04.2024 a poslanci schválili dočasnú komisiu na preverenie náležitosti doručených obálok kandidátov na hlavného kontrolóra mesta v zložení členov Mestskej rady mesta Handlová.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra nájdete na úradnej tabuli mesta a tiež na stiahnutie nižšie vo formáte .pdf

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VYHLASENIE VOLBY HLAVNY KONTROLOR HANDLOVA 2024 Veľkosť: 94.8 kB Formát: pdf Dátum: 1.3.2024