Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

SÚBOR
Dátum: 01.03.2024
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 124
5 min. čítania
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Tajná voľba sa uskutoční 11. apríla 2024 poslancami MsZ Handlová

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Handlová na funkčné obdobie  2024 - 2030

Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová po prerokovaní materiálu svojím uznesením č.428

zo dňa 27.02.2024 v znení  uznesení č.429,430,431,432,433,434 zo dňa 27.02.2024

 vyhlasuje

 deň konania volieb, Voľby hlavného kontrolóra mesta Handlová, na deň 11.04.2024 a zriadenie dočasnej komisie na preverenie náležitosti doručených obálok kandidátov na hlavného kontrolóra.

 

Uznesenie zo dňa 27.02.2024

 

 1. MsZ vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 11. apríl 2024 za deň konania voľby hlavného kontrolóra  mesta Handlová.

 

 1. MsZ určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra na plný úväzok.

 

 1. MsZ určuje termín na podanie prihlášky spolu s povinnými prílohami pre kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Handlová do 27. marca 2024 do 16.00 hod. Písomná prihláška sa doručuje na adresu Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra mesta Handlová  - NEOTVÁRAŤ“.

 

 1.    MsZ určuje náležitosti prihlášky pre kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a ďalšie podrobnosti o spôsobe voľby hlavného kontrolóra nasledovne:
 1. a)prihláška musí byť písomná a obsahuje najmä osobné údaje kandidáta, t.j. meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (email, telefónne číslo),

 

 1. b) kandidát predloží profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,

 

 1. c) kandidát oznámi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, a to meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska osoby, ktorej sa žiadosť týka, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, pohlavie, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,

 

 1. d) kandidát predloží overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

 

 1. e) kandidát predloží súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Handlová v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

 1. MsZ schvaľuje spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Handlová tajným hlasovaním.

 

 1. MsZ schvaľuje dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra mesta Handlová v trvaní 5 minút. Jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v poradí podľa zlosovania.

 

 1. MsZ zriaďuje dočasnú komisiu na preverenie náležitosti doručených obálok kandidátov na hlavného kontrolóra mesta Handlová v zložení členov Mestskej rady mesta Handlová.

 

 

V Handlovej dňa 1.3.2024                                                                

 Mgr. Silvia Grúberová v. r                                                                                                                         

 primátorka

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VYHLASENIE VOLBY HLAVNY KONTROLOR HANDLOVA 2024 Veľkosť: 94.8 kB Formát: pdf Dátum: 1.3.2024