Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

SÚBOR
Dátum: 19.02.2024
Autor: Eva Poláková
Počet videní: 427
3 min. čítania
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebné úpravy nebytového priestoru na nechtové štúdio na prízemí bytového domu sč 1872 vo vchode 26 na Okružnej ulici v Handlovej

Žiadateľka: Petra Mališová, adresa: 972 51 Handlová, Okružná 28/11 podala dňa 11.01.2024 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Stavebné úpravy nebytového priestoru na nechtové štúdio“ nebytových priestorov na prízemí bytového domu súpisné číslo 1872 vo vchode č. 26 na Okružnej ulici na pozemku KN-C parcelné číslo 1495/3 v k.ú. Handlová v stavebnom konaní. Predmetom stavebného povolenia sú stavebné úpravy nebytových priestorov miestnosti č. 13 – rozvody a výklenok a miestnosti č. 18 – sociálne zariadenie vo vchode č. 26 jestvujúceho bytového domu, demontáž plastového okna, vypílenie otvoru do jestvujúceho nenosného obvodového muriva, demontáž zostatkových oceľových prvkov rámu pôvodnej zasklenej steny a následné umiestnenie navrhovanej plastovej zasklenej steny – združené dvere s oknom a s pevným nadsvetlíkom do vypíleného otvoru.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.  Súčasne určuje stavebný úrad lehotu k podaniu námietok a pripomienok účastníkom konania a na vykonanie úkonu súvisiaceho  s  nazeraním do spisu – do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v tejto lehote na Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7 (predovšetkým v dni: pondelok, streda 8,00-16,00 hod.).  Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr v tejto lehote, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle 046 5192540, prípadne podali svoje námietky písomne, resp. emailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk.

Celé znenie verejnej vyhlášky nájdete nižšie vo formáte .pdf

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou Mališová Veľkosť: 154.6 kB Formát: pdf Dátum: 19.2.2024