Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová

Dátum: 15.02.2024
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 451
3 min. čítania
Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová

27.2.2024 - 14.00h 

Primátorka mesta, Mgr. Silvia Grúberová, pozýva na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2022 - 2026, ktoré sa bude konať v utorok 27. februára 2024 o 14,00 hodine

PROGRAM

1. Otvorenie

Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta

2. Zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca (ako náhradníka) Mestského zastupiteľstva mesta Handlová

A/ Zmena zloženia Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov

Predkladá: ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta

3. Kontrola uznesení

4. Nakladanie s majetkom mesta

Predkladajú: písomne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová,

referentka majetkovo-právneho odd., evidencie a vnútornej správy MsÚ

A/ Návrh zmeny prílohy č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Predkladá: písomne – JUDr. Zuzana Hujsiová, vedúca majetkovo-právneho odd., evidencie

a vnútornej správy MsÚ

5. Návrh zmeny cestovných poriadkov mestskej hromadnej dopravy v meste Handlová

Predkladá: písomne – JUDr. Zuzana Hujsiová, vedúca majetkovo-právneho odd., evidencie

a vnútornej správy MsÚ

6. Modernizácia športovej infraštruktúry na ZŠ Mierové námestie v Handlovej

Predkladá: písomne - Ing. Peter Cagáň, vedúci oddelenia mestských projektov

7. Územný plán mesta Handlová, aktualizácia 2024, zmeny a doplnky č. 4 - dotácia na spracovanie ÚPD

Predkladá: písomne – Ing. Jozef Čaplár, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

8. Vyhlásenie Voľby hlavného kontrolóra mesta Handlová na funkčné obdobie 2024 – 2030, zriadenie dočasnej komisie na preverenie náležitosti doručených obálok kandidátov na hlavného kontrolóra.

Predkladá: písomne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta

9. Informatívna správa o činnosti Bytovej rady a prideľovaní bytov v DOS za rok 2023

Predkladá: písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ MsBP Handlová, s. r. o. , predseda Bytovej rady

10. Správa o vykonaných kontrolách

Predkladá: písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta

Pozvánka MsZ 27.02.2024 Strana 2

11. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023

Predkladá: písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta

12. Rôzne

A/ Informácie o organizačno-technickom zabezpečení volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

B/ Informácie o organizačno-technickom zabezpečení volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024

Predkladá: ústne – Ing. Iveta Jurkovičová, prednostka MsÚ

13. Diskusia a odpovede na otázky poslancov

14. Interpelácia

15. Záver