Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nezabudnite na daň z nehnuteľnosti ku koncu januára 2024

SÚBOR
Dátum: 24.01.2024
Autor: Jana Paulínyová
Počet videní: 1089
8 min. čítania
Nezabudnite na daň z nehnuteľnosti ku koncu januára 2024

Viete kedy sa Vás táto daňová povinnosť týka? A viete kedy máte nárok na úľavu?

Povinnosť podať si daňové priznanie z nehnuteľnosti do 31.01.2024 sa týka všetkých, ktorí minulý rok kúpili nehnuteľnosť, predali ju, darovali, či dostali do daru, alebo tí, ktorí skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť.

Tí, ktorí nadobudli nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Handlová do svojho vlastníctva nezabudnite, že priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie k tejto dani je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Daňovník, ktorý v roku 2023 kúpil nehnuteľnosť alebo ju získal darovaním, prípadne uzatvoril nájomnú zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom alebo uzatvoril zmluvu o nájme pozemku na obdobie najmenej päť rokov a ako nájomca je zapísaný v katastri, má povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31.01.2024. V tejto lehote na podanie priznania je povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti aj daňovník, ktorý nehnuteľnosť v roku 2023 predal, či daroval. Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník i v prípade, ak dôjde napr. k zmene výmery parcely, či druhu pozemku, k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, k začatiu užívania drobnej stavby alebo stavby tvoriacej príslušenstvo k hlavnej stavbe, k zmene účelu užívania stavby, bytu alebo nebytového priestoru, k zmene podielu na liste vlastníctva, prípadne k odstráneniu stavby.

Dražba alebo dedičstvo

Ak daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný priznanie podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Ako podať daňové priznanie?

Priznanie podáva daňovník správcovi dane na predpísanom tlačive Ministerstva financií SR MF/013135/2023-726, ktoré je spoločné pre viac druhov daní: Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podáva každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie môže podať ich zástupca, pričom túto skutočnosť vyznačí v priznaní.

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, priznanie podáva jeden z manželov.

Vyplnené tlačivo je možné poslať:

  • elektronicky cez portál slovensko.sk (je nutné mať občiansky preukaz s ČIPOM a prihlásiť sa do konta)
  • poštou na adresu Oddelenie daní a podnikateľskej činnosti, Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
  • alebo priniesť osobne do podateľne Mestského úradu Handlová, príp. podať v kancelárii Oddelenia daní a podnikateľskej činnosti na prízemí číslo dverí 7, kde Vám ochotne zamestnankyne oddelenia pomôžu s vyplnením tlačiva v prípade, že máte pochybnosti

Čo ak nepodáte daňové priznanie v termíne? 

Nepodaním daňového priznania sa daňový subjekt dopúšťa správneho deliktu, za ktorý mu správca dane uloží pokutu podľa Daňového poriadku.

Ak ste starší ako 65 rokov alebo ste osobou v hmotnej núdzi máte nárok na úľavu

Podmienky oslobodenia od dane z pozemkov alebo zníženia dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov, ako aj spôsob uplatnenia nároku daňovníka na oslobodenie od dane alebo zníženie dane sú ustanovené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Handlová č. 8/2023 o dani z nehnuteľností.

Mesto znižuje daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov nasledovne:

  1. a) o 25 % u pozemkov, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 65 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,
  2. b) o 25 % u stavieb na bývanie vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 65 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
  3. c) o 25 % u garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
  4. d) o 25 % u bytov vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Nárok na zníženie dane z pozemkov si uplatňuje daňovník starší ako 65 rokov a daňovník, ktorý je fyzickou osobou v hmotnej núdzi podaním priznania spolu s jeho prílohou na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie tejto dane najneskôr v lehote na podanie priznania, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

Rovnako tak nárok na zníženie dane zo stavieb a dane z bytov si uplatňuje daňovník, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba podaním priznania spolu s jeho prílohou na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane najneskôr v lehote na podanie priznania, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

Automatická úľava 

U daňovníka, ktorý presiahol vekovú hranicu 65 rokov sa nárok na zníženie dane zo stavieb a dane z bytov bude považovať za uplatnený dosiahnutím takto ustanovenej vekovej hranice k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Ing. Mária Lenková, vedúca Odd. daní a podnikateľskej činnosti MsÚ Handlová

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Priznanie_k_dani_z_nehnutelnosti 2024 Veľkosť: 1.7 MB Formát: pdf Dátum: 24.1.2024